Genesis 25 - BREShITh - בראשית


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Abraham's Death

1 Abraham took another wife, and her name was Keturah.   E UISF EBRAM UIQCh EShA UShMA QTURA   א ויסף אברהם ויקח אשה ושמה קטורה
2 She bore him Zimran, and Jokshan, and Medan, and Midian, and Ishbak, and Shuah.   B UThLD LU ETh-ZMRN UETh-IQShN UETh-MDN UETh-MDIN UETh-IShBQ UETh-ShUCh   ב ותלד לו את-זמרן ואת-יקשן ואת-מדן ואת-מדין ואת-ישבק ואת-שוח
3 Jokshan begot Sheba, and Dedan. The sons of Dedan were Asshurim, and Letushim, and Leummim.   G UIQShN ILD ETh-ShBE UETh-DDN UBNI DDN AIU EShURM ULTUShM ULEMIM   ג ויקשן ילד את-שבא ואת-דדן ובני דדן היו אשורם ולטושם ולאמים
4 The sons of Midian: Ephah, and Epher, and Hanoch, and Abida, and Eldaah. All these were the children of Keturah.   D UBNI MDIN OIFA UOFR UChNK UEBIDO UELDOA KL-ELA BNI QTURA   ד ובני מדין עיפה ועפר וחנך ואבידע ואלדעה כל-אלה בני קטורה
5 Abraham gave all that he had to Isaac.   A UIThN EBRAM ETh-KL-EShR-LU LITsChQ   ה ויתן אברהם את-כל-אשר-לו ליצחק
6 But to the sons of the concubines, that Abraham had, Abraham gave gifts; and he sent them away from Isaac his son, while he yet lived, eastward, to the east country.   U ULBNI AFILGShIM EShR LEBRAM NThN EBRAM MThNTh UIShLChM MOL ITsChQ BNU BOUDNU ChI QDMA EL-ERTs QDM   ו ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנת וישלחם מעל יצחק בנו בעודנו חי קדמה אל-ארץ קדם
7 These are the days of the years of Abraham's life which he lived, a hundred threescore and fifteen years.   Z UELA IMI ShNI-ChII EBRAM EShR-ChI METh ShNA UShBOIM ShNA UChMSh ShNIM   ז ואלה ימי שני-חיי אברהם אשר-חי מאת שנה ושבעים שנה וחמש שנים
8 Abraham expired, and died in a good old age, an old man, and full of years; and was gathered to his people.   Ch UIGUO UIMTh EBRAM BShIBA TUBA ZQN UShBO UIESF EL-OMIU   ח ויגוע וימת אברהם בשיבה טובה זקן ושבע ויאסף אל-עמיו
9 Isaac and Ishmael his sons buried him in the cave of Machpelah, in the field of Ephron the son of Zohar the Hittite, which is before Mamre;   T UIQBRU EThU ITsChQ UIShMOEL BNIU EL-MORTh AMKFLA EL-ShDA OFRN BN-TsChR AChThI EShR OL-FNI MMRE   ט ויקברו אתו יצחק וישמעאל בניו אל-מערת המכפלה אל-שדה עפרן בן-צחר החתי אשר על-פני ממרא
10 the field which Abraham purchased of the children of Heth; there was Abraham buried, and Sarah his wife.   I AShDA EShR-QNA EBRAM METh BNI-ChTh ShMA QBR EBRAM UShRA EShThU   י השדה אשר-קנה אברהם מאת בני-חת שמה קבר אברהם ושרה אשתו
11 It came to pass after the death of Abraham, that God blessed Isaac his son; and Isaac dwelt by Beer-lahai-roi.   IE UIAI EChRI MUTh EBRAM UIBRK ELAIM ETh-ITsChQ BNU UIShB ITsChQ OM-BER LChI REI   יא ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלהים את-יצחק בנו וישב יצחק עם-באר לחי ראי
12 Now these are the generations of Ishmael, Abraham's son, whom Hagar the Egyptian, Sarah's handmaid, bore to Abraham.   IB UELA ThLDTh IShMOEL BN-EBRAM EShR ILDA AGR AMTsRITh ShFChTh ShRA LEBRAM   יב ואלה תלדת ישמעאל בן-אברהם אשר ילדה הגר המצרית שפחת שרה לאברהם
13 These are the names of the sons of Ishmael, by their names, according to their generations: the first-born of Ishmael, Nebaioth; and Kedar, and Adbeel, and Mibsam,   IG UELA ShMUTh BNI IShMOEL BShMThM LThULDThM BKR IShMOEL NBITh UQDR UEDBEL UMBShM   יג ואלה שמות בני ישמעאל בשמתם לתולדתם בכר ישמעאל נבית וקדר ואדבאל ומבשם
14 and Mishma, and Dumah, and Massa;   ID UMShMO UDUMA UMShE   יד ומשמע ודומה ומשא
15 Hadad, and Tema, Jetur, Naphish, and Kedem;   TU ChDD UThIME ITUR NFISh UQDMA   טו חדד ותימא יטור נפיש וקדמה
16 these are the sons of Ishmael, and these are their names, by their villages, and by their encampments; twelve princes according to their nations.   TZ ELA AM BNI IShMOEL UELA ShMThM BChTsRIAM UBTIRThM ShNIM-OShR NShIEM LEMThM   טז אלה הם בני ישמעאל ואלה שמתם בחצריהם ובטירתם שנים-עשר נשיאם לאמתם
17 These are the years of the life of Ishmael, a hundred and thirty and seven years; and he expired and died; and was gathered to his people.   IZ UELA ShNI ChII IShMOEL METh ShNA UShLShIM ShNA UShBO ShNIM UIGUO UIMTh UIESF EL-OMIU   יז ואלה שני חיי ישמעאל מאת שנה ושלשים שנה ושבע שנים ויגוע וימת ויאסף אל-עמיו
18 They dwelt from Havilah to Shur that is before Egypt, as you go toward Asshur: over against all his brethren he did settle.   ICh UIShKNU MChUILA OD-ShUR EShR OL-FNI MTsRIM BEKA EShURA OL-FNI KL-EChIU NFL   יח וישכנו מחוילה עד-שור אשר על-פני מצרים באכה אשורה על-פני כל-אחיו נפל
19 These are the generations of Isaac, Abraham's son: Abraham begot Isaac.   IT UELA ThULDTh ITsChQ BN-EBRAM EBRAM AULID ETh-ITsChQ   יט ואלה תולדת יצחק בן-אברהם אברהם הוליד את-יצחק
20 Isaac was forty years old when he took Rebekah, the daughter of Bethuel the Aramean, of Paddan-aram, the sister of Laban the Aramean, to be his wife.   K UIAI ITsChQ BN-ERBOIM ShNA BQChThU ETh-RBQA BTh-BThUEL AERMI MFDN ERM EChUTh LBN AERMI LU LEShA   כ ויהי יצחק בן-ארבעים שנה בקחתו את-רבקה בת-בתואל הארמי מפדן ארם אחות לבן הארמי לו לאשה
21 Isaac entreated IAUA for his wife, because she was barren; and IAUA let Himself be entreated of him, and Rebekah his wife conceived.   KE UIOThR ITsChQ LIAUA LNKCh EShThU KI OQRA AUE UIOThR LU IAUA UThAR RBQA EShThU   כא ויעתר יצחק ליהוה לנכח אשתו כי עקרה הוא ויעתר לו יהוה ותהר רבקה אשתו
22 The children struggled together within her; and she said: 'If it be so, wherefore do I live?' She went to inquire of IAUA.   KB UIThRTsTsU ABNIM BQRBA UThEMR EM-KN LMA ZA ENKI UThLK LDRSh ETh-IAUA   כב ויתרצצו הבנים בקרבה ותאמר אם-כן למה זה אנכי ותלך לדרש את-יהוה
23 IAUA said to her: Two nations are in your womb, and two peoples shall be separated from your bowels; and the one people shall be stronger than the other people; and the elder shall serve the younger.   KG UIEMR IAUA LA ShNI GIIM BBTNK UShNI LEMIM MMOIK IFRDU ULEM MLEM IEMTs URB IOBD TsOIR   כג ויאמר יהוה לה שני גיים בבטנך ושני לאמים ממעיך יפרדו ולאם מלאם יאמץ ורב יעבד צעיר
24 When her days to be delivered were fulfilled, behold, there were twins in her womb.   KD UIMLEU IMIA LLDTh UANA ThUMM BBTNA   כד וימלאו ימיה ללדת והנה תומם בבטנה
25 The first came forth ruddy, all over like a hairy mantle; and they called his name Esau.   KA UITsE AREShUN EDMUNI KLU KEDRTh ShOR UIQREU ShMU OShU   כה ויצא הראשון אדמוני כלו כאדרת שער ויקראו שמו עשו
26 After that came forth his brother, and his hand had hold on Esau's heel; and his name was called Jacob. Isaac was threescore years old when she bore them.   KU UEChRI-KN ITsE EChIU UIDU EChZTh BOQB OShU UIQRE ShMU IOQB UITsChQ BN-ShShIM ShNA BLDTh EThM   כו ואחרי-כן יצא אחיו וידו אחזת בעקב עשו ויקרא שמו יעקב ויצחק בן-ששים שנה בלדת אתם
27 The boys grew; and Esau was a cunning hunter, a man of the field; and Jacob was a quiet man, dwelling in tents.   KZ UIGDLU ANORIM UIAI OShU EISh IDO TsID EISh ShDA UIOQB EISh ThM IShB EALIM   כז ויגדלו הנערים ויהי עשו איש ידע ציד איש שדה ויעקב איש תם ישב אהלים
28 Now Isaac loved Esau, because he did eat of his venison; and Rebekah loved Jacob.   KCh UIEAB ITsChQ ETh-OShU KI-TsID BFIU URBQA EABTh ETh-IOQB   כח ויאהב יצחק את-עשו כי-ציד בפיו ורבקה אהבת את-יעקב
29 Jacob sod pottage; and Esau came in from the field, and he was faint.   KT UIZD IOQB NZID UIBE OShU MN-AShDA UAUE OIF   כט ויזד יעקב נזיד ויבא עשו מן-השדה והוא עיף
30 Esau said to Jacob: 'Let me swallow, I pray you, some of this red, red pottage; for I am faint.' Therefore was his name called Edom.   L UIEMR OShU EL-IOQB ALOITNI NE MN-AEDM AEDM AZA KI OIF ENKI OL-KN QRE-ShMU EDUM   ל ויאמר עשו אל-יעקב הלעיטני נא מן-האדם האדם הזה כי עיף אנכי על-כן קרא-שמו אדום
31 Jacob said: 'Sell me first your birthright.'   LE UIEMR IOQB MKRA KIUM ETh-BKRThK LI   לא ויאמר יעקב מכרה כיום את-בכרתך לי
32 Esau said: 'Behold, I am at the point to die; and what profit shall the birthright do to me?'   LB UIEMR OShU ANA ENKI AULK LMUTh ULMA-ZA LI BKRA   לב ויאמר עשו הנה אנכי הולך למות ולמה-זה לי בכרה
33 Jacob said: 'Swear to me first'; and he swore to him; and he sold his birthright to Jacob.   LG UIEMR IOQB AShBOA LI KIUM UIShBO LU UIMKR ETh-BKRThU LIOQB   לג ויאמר יעקב השבעה לי כיום וישבע לו וימכר את-בכרתו ליעקב
34 Jacob gave Esau bread and pottage of lentils; and he did eat and drink, and rose up, and went his way. So Esau despised his birthright.   LD UIOQB NThN LOShU LChM UNZID ODShIM UIEKL UIShTh UIQM UILK UIBZ OShU ETh-ABKRA   לד ויעקב נתן לעשו לחם ונזיד עדשים ויאכל וישת ויקם וילך ויבז עשו את-הבכרה

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18