1Kings 11 - MLKIM - מלכים


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Solomon Turns from God

1 Now king Solomon loved many foreign women, besides the daughter of Pharaoh, women of the Moabites, Ammonites, Edomites, Zidonians, and Hittites;   E UAMLK ShLMA EAB NShIM NKRIUTh RBUTh UETh-BTh-FROA MUEBIUTh OMNIUTh EDMITh TsDNITh ChThITh   א והמלך שלמה אהב נשים נכריות רבות ואת-בת-פרעה מואביות עמניות אדמית צדנית חתית
2 of the nations concerning which IAUA said to the children of Israel: 'You shall not go among them, neither shall they come among you; for surely they will turn away your heart after their gods'; Solomon did cleave to these in love.   B MN-AGUIM EShR EMR-IAUA EL-BNI IShREL LE-ThBEU BAM UAM LE-IBEU BKM EKN ITU ETh-LBBKM EChRI ELAIAM BAM DBQ ShLMA LEABA   ב מן-הגוים אשר אמר-יהוה אל-בני ישראל לא-תבאו בהם והם לא-יבאו בכם אכן יטו את-לבבכם אחרי אלהיהם בהם דבק שלמה לאהבה
3 He had seven hundred wives, princesses, and three hundred concubines; and his wives turned away his heart.   G UIAI-LU NShIM ShRUTh ShBO MEUTh UFLGShIM ShLSh MEUTh UITU NShIU ETh-LBU   ג ויהי-לו נשים שרות שבע מאות ופלגשים שלש מאות ויטו נשיו את-לבו
4 For it came to pass, when Solomon was old, that his wives turned away his heart after other gods; and his heart was not whole with IAUA his God, as was the heart of David his father.   D UIAI LOTh ZQNTh ShLMA NShIU ATU ETh-LBBU EChRI ELAIM EChRIM ULE-AIA LBBU ShLM OM-IAUA ELAIU KLBB DUID EBIU   ד ויהי לעת זקנת שלמה נשיו הטו את-לבבו אחרי אלהים אחרים ולא-היה לבבו שלם עם-יהוה אלהיו כלבב דויד אביו
5 For Solomon went after Ashtoreth the goddess of the Zidonians, and after Milcom the detestation of the Ammonites.   A UILK ShLMA EChRI OShThRTh ELAI TsDNIM UEChRI MLKM ShQTs OMNIM   ה וילך שלמה אחרי עשתרת אלהי צדנים ואחרי מלכם שקץ עמנים
6 Solomon did that which was evil in the sight of IAUA, and went not fully after IAUA, as did David his father.   U UIOSh ShLMA ARO BOINI IAUA ULE MLE EChRI IAUA KDUD EBIU   ו ויעש שלמה הרע בעיני יהוה ולא מלא אחרי יהוה כדוד אביו
7 Then did Solomon build a high place for Chemosh the detestation of Moab, in the mount that is before Jerusalem, and for Molech the detestation of the children of Ammon.   Z EZ IBNA ShLMA BMA LKMUSh ShQTs MUEB BAR EShR OL-FNI IRUShLM ULMLK ShQTs BNI OMUN   ז אז יבנה שלמה במה לכמוש שקץ מואב בהר אשר על-פני ירושלם ולמלך שקץ בני עמון
8 So did he for all his foreign wives, who offered and sacrificed to their gods.   Ch UKN OShA LKL-NShIU ANKRIUTh MQTIRUTh UMZBChUTh LELAIAN   ח וכן עשה לכל-נשיו הנכריות מקטירות ומזבחות לאלהיהן
9 IAUA was angry with Solomon, because his heart was turned away from IAUA, the God of Israel, who had appeared to him twice,   T UIThENF IAUA BShLMA KI-NTA LBBU MOM IAUA ELAI IShREL ANREA ELIU FOMIM   ט ויתאנף יהוה בשלמה כי-נטה לבבו מעם יהוה אלהי ישראל הנראה אליו פעמים
10 and had commanded him concerning this thing, that he should not go after other gods; but he kept not that which IAUA commanded.   I UTsUA ELIU OL-ADBR AZA LBLThI-LKTh EChRI ELAIM EChRIM ULE ShMR ETh EShR-TsUA IAUA   י וצוה אליו על-הדבר הזה לבלתי-לכת אחרי אלהים אחרים ולא שמר את אשר-צוה יהוה
11 Wherefore IAUA said to Solomon: 'Forasmuch as this has been in your mind, and you have not kept My covenant and My statutes, which I have commanded you, I will surely rend the kingdom from you, and will give it to your servant.   IE UIEMR IAUA LShLMA ION EShR AIThA-ZETh OMK ULE ShMRTh BRIThI UChQThI EShR TsUIThI OLIK QRO EQRO ETh-AMMLKA MOLIK UNThThIA LOBDK   יא ויאמר יהוה לשלמה יען אשר היתה-זאת עמך ולא שמרת בריתי וחקתי אשר צויתי עליך קרע אקרע את-הממלכה מעליך ונתתיה לעבדך
12 Notwithstanding in your days I will not do it, for David your father's sake; but I will rend it out of the hand of your son.   IB EK-BIMIK LE EOShNA LMON DUD EBIK MID BNK EQRONA   יב אך-בימיך לא אעשנה למען דוד אביך מיד בנך אקרענה
13 Howbeit I will not rend away all the kingdom; but I will give one tribe to your son; for David My servant's sake, and for Jerusalem's sake which I have chosen.'   IG RQ ETh-KL-AMMLKA LE EQRO ShBT EChD EThN LBNK LMON DUD OBDI ULMON IRUShLM EShR BChRThI   יג רק את-כל-הממלכה לא אקרע שבט אחד אתן לבנך למען דוד עבדי ולמען ירושלם אשר בחרתי
14 IAUA raised up an adversary to Solomon, Hadad the Edomite; he was of the king's seed in Edom.   ID UIQM IAUA ShTN LShLMA ETh ADD AEDMI MZRO AMLK AUE BEDUM   יד ויקם יהוה שטן לשלמה את הדד האדמי מזרע המלך הוא באדום
15 For it came to pass, when David was in Edom, and Joab the captain of the host was gone up to bury the slain, and had smitten every male in Edom--   TU UIAI BAIUTh DUD ETh-EDUM BOLUTh IUEB ShR ATsBE LQBR ETh-AChLLIM UIK KL-ZKR BEDUM   טו ויהי בהיות דוד את-אדום בעלות יואב שר הצבא לקבר את-החללים ויך כל-זכר באדום
16 for Joab and all Israel remained there six months, until he had cut off every male in Edom--   TZ KI ShShTh ChDShIM IShB-ShM IUEB UKL-IShREL OD-AKRITh KL-ZKR BEDUM   טז כי ששת חדשים ישב-שם יואב וכל-ישראל עד-הכרית כל-זכר באדום
17 that Hadad fled, he and certain Edomites of his father's servants with him, to go into Egypt; Hadad being yet a little child.   IZ UIBRCh EDD AUE UENShIM EDMIIM MOBDI EBIU EThU LBUE MTsRIM UADD NOR QTN   יז ויברח אדד הוא ואנשים אדמיים מעבדי אביו אתו לבוא מצרים והדד נער קטן
18 They arose out of Midian, and came to Paran; and they took men with them out of Paran, and they came to Egypt, to Pharaoh king of Egypt, who gave him a house, and appointed him victuals, and gave him land.   ICh UIQMU MMDIN UIBEU FERN UIQChU ENShIM OMM MFERN UIBEU MTsRIM EL-FROA MLK-MTsRIM UIThN-LU BITh ULChM EMR LU UERTs NThN LU   יח ויקמו ממדין ויבאו פארן ויקחו אנשים עמם מפארן ויבאו מצרים אל-פרעה מלך-מצרים ויתן-לו בית ולחם אמר לו וארץ נתן לו
19 Hadad found great favour in the sight of Pharaoh, so that he gave him to wife the sister of his own wife, the sister of Tahpenes the queen.   IT UIMTsE ADD ChN BOINI FROA MED UIThN-LU EShA ETh-EChUTh EShThU EChUTh ThChFNIS AGBIRA   יט וימצא הדד חן בעיני פרעה מאד ויתן-לו אשה את-אחות אשתו אחות תחפניס הגבירה
20 The sister of Tahpenes bore him Genubath his son, whom Tahpenes weaned in Pharaoh's house; and Genubath was in Pharaoh's house among the sons of Pharaoh.   K UThLD LU EChUTh ThChFNIS ETh GNBTh BNU UThGMLAU ThChFNS BThUK BITh FROA UIAI GNBTh BITh FROA BThUK BNI FROA   כ ותלד לו אחות תחפניס את גנבת בנו ותגמלהו תחפנס בתוך בית פרעה ויהי גנבת בית פרעה בתוך בני פרעה
21 When Hadad heard in Egypt that David slept with his fathers, and that Joab the captain of the host was dead, Hadad said to Pharaoh: 'Let me depart, that I may go to mine own country.'   KE UADD ShMO BMTsRIM KI-ShKB DUD OM-EBThIU UKI-MTh IUEB ShR-ATsBE UIEMR ADD EL-FROA ShLChNI UELK EL-ERTsI   כא והדד שמע במצרים כי-שכב דוד עם-אבתיו וכי-מת יואב שר-הצבא ויאמר הדד אל-פרעה שלחני ואלך אל-ארצי
22 Then Pharaoh said to him: 'But what have you lacked with me, that, behold, you seek to go to your own country?' He answered: 'Nothing; howbeit let me depart in any wise.'   KB UIEMR LU FROA KI MA-EThA ChSR OMI UANK MBQSh LLKTh EL-ERTsK UIEMR LE KI ShLCh ThShLChNI   כב ויאמר לו פרעה כי מה-אתה חסר עמי והנך מבקש ללכת אל-ארצך ויאמר לא כי שלח תשלחני
23 God raised up another adversary to him, Rezon the son of Eliada, who had fled from his lord Hadadezer king of Zobah.   KG UIQM ELAIM LU ShTN ETh-RZUN BN-ELIDO EShR BRCh METh ADDOZR MLK-TsUBA EDNIU   כג ויקם אלהים לו שטן את-רזון בן-אלידע אשר ברח מאת הדדעזר מלך-צובה אדניו
24 He gathered men to him, and became captain over a troop, when David slew them [of Zobah]; and they went to Damascus, and dwelt therein, and reigned in Damascus.   KD UIQBTs OLIU ENShIM UIAI ShR-GDUD BARG DUD EThM UILKU DMShQ UIShBU BA UIMLKU BDMShQ   כד ויקבץ עליו אנשים ויהי שר-גדוד בהרג דוד אתם וילכו דמשק וישבו בה וימלכו בדמשק
25 He was an adversary to Israel all the days of Solomon, beside the mischief that Hadad did; and he abhorred Israel, and reigned over Aram.   KA UIAI ShTN LIShREL KL-IMI ShLMA UETh-AROA EShR ADD UIQTs BIShREL UIMLK OL-ERM   כה ויהי שטן לישראל כל-ימי שלמה ואת-הרעה אשר הדד ויקץ בישראל וימלך על-ארם
26 Jeroboam the son of Nebat, an Ephraimite of Zeredah, a servant of Solomon, whose mother's name was Zeruah, a widow, he also lifted up his hand against the king.   KU UIRBOM BN-NBT EFRThI MN-ATsRDA UShM EMU TsRUOA EShA ELMNA OBD LShLMA UIRM ID BMLK   כו וירבעם בן-נבט אפרתי מן-הצרדה ושם אמו צרועה אשה אלמנה עבד לשלמה וירם יד במלך
27 This was the cause that he lifted up his hand against the king: Solomon built Millo, and repaired the breach of the city of David his father.   KZ UZA ADBR EShR-ARIM ID BMLK ShLMA BNA ETh-AMLUE SGR ETh-FRTs OIR DUD EBIU   כז וזה הדבר אשר-הרים יד במלך שלמה בנה את-המלוא סגר את-פרץ עיר דוד אביו
28 The man Jeroboam was a mighty man of valour; and Solomon saw the young man that he was industrious, and he gave him charge over all the labour of the house of Joseph.   KCh UAEISh IRBOM GBUR ChIL UIRE ShLMA ETh-ANOR KI-OShA MLEKA AUE UIFQD EThU LKL-SBL BITh IUSF   כח והאיש ירבעם גבור חיל וירא שלמה את-הנער כי-עשה מלאכה הוא ויפקד אתו לכל-סבל בית יוסף
29 It came to pass at that time, when Jeroboam went out of Jerusalem, that the prophet Ahijah the Shilonite found him in the way; now Ahijah had clad himself with a new garment; and they two were alone in the field.   KT UIAI BOTh AAIE UIRBOM ITsE MIRUShLM UIMTsE EThU EChIA AShILNI ANBIE BDRK UAUE MThKSA BShLMA ChDShA UShNIAM LBDM BShDA   כט ויהי בעת ההיא וירבעם יצא מירושלם וימצא אתו אחיה השילני הנביא בדרך והוא מתכסה בשלמה חדשה ושניהם לבדם בשדה
30 Ahijah laid hold of the new garment that was on him, and rent it in twelve pieces.   L UIThFSh EChIA BShLMA AChDShA EShR OLIU UIQROA ShNIM OShR QROIM   ל ויתפש אחיה בשלמה החדשה אשר עליו ויקרעה שנים עשר קרעים
31 He said to Jeroboam: 'Take you ten pieces; for thus says IAUA, the God of Israel: Behold, I will rend the kingdom out of the hand of Solomon, and will give ten tribes to you--   LE UIEMR LIRBOM QCh-LK OShRA QROIM KI KA EMR IAUA ELAI IShREL ANNI QRO ETh-AMMLKA MID ShLMA UNThThI LK ETh OShRA AShBTIM   לא ויאמר לירבעם קח-לך עשרה קרעים כי כה אמר יהוה אלהי ישראל הנני קרע את-הממלכה מיד שלמה ונתתי לך את עשרה השבטים
32 but he shall have one tribe, for My servant David's sake, and for Jerusalem's sake, the city which I have chosen out of all the tribes of Israel--   LB UAShBT AEChD IAIA-LU LMON OBDI DUD ULMON IRUShLM AOIR EShR BChRThI BA MKL ShBTI IShREL   לב והשבט האחד יהיה-לו למען עבדי דוד ולמען ירושלם העיר אשר בחרתי בה מכל שבטי ישראל
33 because that they have forsaken Me, and have worshipped Ashtoreth the goddess of the Zidonians, Chemosh the god of Moab, and Milcom the god of the children of Ammon; and they have not walked in My ways, to do that which is right in Mine eyes, and to keep My statutes and Mine ordinances, as did David his father.   LG ION EShR OZBUNI UIShThChUU LOShThRTh ELAI TsDNIN LKMUSh ELAI MUEB ULMLKM ELAI BNI-OMUN ULE-ALKU BDRKI LOShUTh AIShR BOINI UChQThI UMShFTI KDUD EBIU   לג יען אשר עזבוני וישתחוו לעשתרת אלהי צדנין לכמוש אלהי מואב ולמלכם אלהי בני-עמון ולא-הלכו בדרכי לעשות הישר בעיני וחקתי ומשפטי כדוד אביו
34 Howbeit I will not take the whole kingdom out of his hand; but I will make him prince all the days of his life, for David My servant's sake, whom I chose, because he kept My commandments and My statutes;   LD ULE-EQCh ETh-KL-AMMLKA MIDU KI NShIE EShThNU KL IMI ChIIU LMON DUD OBDI EShR BChRThI EThU EShR ShMR MTsUThI UChQThI   לד ולא-אקח את-כל-הממלכה מידו כי נשיא אשתנו כל ימי חייו למען דוד עבדי אשר בחרתי אתו אשר שמר מצותי וחקתי
35 but I will take the kingdom out of his son's hand, and will give it to you, even ten tribes.   LA ULQChThI AMLUKA MID BNU UNThThIA LK ETh OShRTh AShBTIM   לה ולקחתי המלוכה מיד בנו ונתתיה לך את עשרת השבטים
36 To his son will I give one tribe, that David My servant may have a lamp alway before Me in Jerusalem, the city which I have chosen Me to put My name there.   LU ULBNU EThN ShBT-EChD LMON AIUTh-NIR LDUID-OBDI KL-AIMIM LFNI BIRUShLM AOIR EShR BChRThI LI LShUM ShMI ShM   לו ולבנו אתן שבט-אחד למען היות-ניר לדויד-עבדי כל-הימים לפני בירושלם העיר אשר בחרתי לי לשום שמי שם
37 I will take you, and you shall reign over all that your soul desires, and shall be king over Israel.   LZ UEThK EQCh UMLKTh BKL EShR-ThEUA NFShK UAIITh MLK OL-IShREL   לז ואתך אקח ומלכת בכל אשר-תאוה נפשך והיית מלך על-ישראל
38 It shall be, if you will hearken to all that I command you, and will walk in My ways, and do that which is right in Mine eyes, to keep My statutes and My commandments, as David My servant did, that I will be with you, and will build you a sure house, as I built for David, and will give Israel to you.   LCh UAIA EM-ThShMO ETh-KL-EShR ETsUK UALKTh BDRKI UOShITh AIShR BOINI LShMUR ChQUThI UMTsUThI KEShR OShA DUD OBDI UAIIThI OMK UBNIThI LK BITh-NEMN KEShR BNIThI LDUD UNThThI LK ETh-IShREL   לח והיה אם-תשמע את-כל-אשר אצוך והלכת בדרכי ועשית הישר בעיני לשמור חקותי ומצותי כאשר עשה דוד עבדי והייתי עמך ובניתי לך בית-נאמן כאשר בניתי לדוד ונתתי לך את-ישראל
39 I will for this afflict the seed of David, but not for ever.'   LT UEONA ETh-ZRO DUD LMON ZETh EK LE KL-AIMIM   לט ואענה את-זרע דוד למען זאת אך לא כל-הימים
40 Solomon sought therefore to kill Jeroboam; but Jeroboam arose, and fled into Egypt, to Shishak king of Egypt, and was in Egypt until the death of Solomon.   M UIBQSh ShLMA LAMITh ETh-IRBOM UIQM IRBOM UIBRCh MTsRIM EL-ShIShQ MLK-MTsRIM UIAI BMTsRIM OD-MUTh ShLMA   מ ויבקש שלמה להמית את-ירבעם ויקם ירבעם ויברח מצרים אל-שישק מלך-מצרים ויהי במצרים עד-מות שלמה
41 Now the rest of the acts of Solomon, and all that he did, and his wisdom, are they not written in the book of the acts of Solomon?   ME UIThR DBRI ShLMA UKL-EShR OShA UChKMThU ALUE-AM KThBIM OL-SFR DBRI ShLMA   מא ויתר דברי שלמה וכל-אשר עשה וחכמתו הלוא-הם כתבים על-ספר דברי שלמה
42 The time that Solomon reigned in Jerusalem over all Israel was forty years.   MB UAIMIM EShR MLK ShLMA BIRUShLM OL-KL-IShREL ERBOIM ShNA   מב והימים אשר מלך שלמה בירושלם על-כל-ישראל ארבעים שנה
43 Solomon slept with his fathers, and was buried in the city of David his father; and Rehoboam his son reigned in his stead.   MG UIShKB ShLMA OM-EBThIU UIQBR BOIR DUD EBIU UIMLK RChBOM BNU ThChThIU   מג וישכב שלמה עם-אבתיו ויקבר בעיר דוד אביו וימלך רחבעם בנו תחתיו

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18