1Kings 22 - MLKIM - מלכים


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Ahab's Third Campaign against Aram

1 They continued three years without war between Aram and Israel.   E UIShBU ShLSh ShNIM EIN MLChMA BIN ERM UBIN IShREL   א וישבו שלש שנים אין מלחמה בין ארם ובין ישראל
2 It came to pass in the third year, that Jehoshaphat the king of Judah came down to the king of Israel.   B UIAI BShNA AShLIShITh UIRD IAUShFT MLK-IAUDA EL-MLK IShREL   ב ויהי בשנה השלישית וירד יהושפט מלך-יהודה אל-מלך ישראל
3 The king of Israel said to his servants: 'Know you that Ramoth-gilead is ours, and we are still, and take it not out of the hand of the king of Aram?'   G UIEMR MLK-IShREL EL-OBDIU AIDOThM KI-LNU RMTh GLOD UENChNU MChShIM MQChTh EThA MID MLK ERM   ג ויאמר מלך-ישראל אל-עבדיו הידעתם כי-לנו רמת גלעד ואנחנו מחשים מקחת אתה מיד מלך ארם
4 He said to Jehoshaphat: 'Will you go with me to battle to Ramoth-gilead?' Jehoshaphat said to the king of Israel: 'I am as you are, my people as your people, my horses as your horses.'   D UIEMR EL-IAUShFT AThLK EThI LMLChMA RMTh GLOD UIEMR IAUShFT EL-MLK IShREL KMUNI KMUK KOMI KOMK KSUSI KSUSIK   ד ויאמר אל-יהושפט התלך אתי למלחמה רמת גלעד ויאמר יהושפט אל-מלך ישראל כמוני כמוך כעמי כעמך כסוסי כסוסיך
5 Jehoshaphat said to the king of Israel: 'Inquire, I pray you, at the word of IAUA today.'   A UIEMR IAUShFT EL-MLK IShREL DRSh-NE KIUM ETh-DBR IAUA   ה ויאמר יהושפט אל-מלך ישראל דרש-נא כיום את-דבר יהוה
6 Then the king of Israel gathered the prophets together, about four hundred men, and said to them: 'Shall I go against Ramoth-gilead to battle, or shall I forbear?' They said: 'Go up; for the Lord will deliver it into the hand of the king.'   U UIQBTs MLK-IShREL ETh-ANBIEIM KERBO MEUTh EISh UIEMR ELAM AELK OL-RMTh GLOD LMLChMA EM-EChDL UIEMRU OLA UIThN EDNI BID AMLK   ו ויקבץ מלך-ישראל את-הנביאים כארבע מאות איש ויאמר אלהם האלך על-רמת גלעד למלחמה אם-אחדל ויאמרו עלה ויתן אדני ביד המלך
7 But Jehoshaphat said: 'Is there not here besides a prophet of IAUA, that we might inquire of him?'   Z UIEMR IAUShFT AEIN FA NBIE LIAUA OUD UNDRShA METhU   ז ויאמר יהושפט האין פה נביא ליהוה עוד ונדרשה מאתו
8 The king of Israel said to Jehoshaphat: 'There is yet one man by whom we may inquire of IAUA, Micaiah the son of Imlah; but I hate him; for he does not prophesy good concerning me, but evil.' Jehoshaphat said: 'Let not the king say so.'   Ch UIEMR MLK-IShREL EL-IAUShFT OUD EISh-EChD LDRSh ETh-IAUA METhU UENI ShNEThIU KI LE-IThNBE OLI TUB KI EM-RO MIKIAU BN-IMLA UIEMR IAUShFT EL-IEMR AMLK KN   ח ויאמר מלך-ישראל אל-יהושפט עוד איש-אחד לדרש את-יהוה מאתו ואני שנאתיו כי לא-יתנבא עלי טוב כי אם-רע מיכיהו בן-ימלה ויאמר יהושפט אל-יאמר המלך כן
9 Then the king of Israel called an officer, and said: 'Fetch quickly Micaiah the son of Imlah.'   T UIQRE MLK IShREL EL-SRIS EChD UIEMR MARA MIKIAU BN-IMLA   ט ויקרא מלך ישראל אל-סריס אחד ויאמר מהרה מיכיהו בן-ימלה
10 Now the king of Israel and Jehoshaphat the king of Judah sat each on his throne, arrayed in their robes, in a threshing-floor, at the entrance of the gate of Samaria; and all the prophets prophesied before them.   I UMLK IShREL UIAUShFT MLK-IAUDA IShBIM EISh OL-KSEU MLBShIM BGDIM BGRN FThCh ShOR ShMRUN UKL-ANBIEIM MThNBEIM LFNIAM   י ומלך ישראל ויהושפט מלך-יהודה ישבים איש על-כסאו מלבשים בגדים בגרן פתח שער שמרון וכל-הנביאים מתנבאים לפניהם
11 Zedekiah the son of Chenaanah made him horns of iron, and said: 'Thus says IAUA: With these shall you gore the Arameans, until they be consumed.'   IE UIOSh LU TsDQIA BN-KNONA QRNI BRZL UIEMR KA-EMR IAUA BELA ThNGCh ETh-ERM OD-KLThM   יא ויעש לו צדקיה בן-כנענה קרני ברזל ויאמר כה-אמר יהוה באלה תנגח את-ארם עד-כלתם
12 All the prophets prophesied so, saying: 'Go up to Ramoth-gilead, and prosper; for IAUA will deliver it into the hand of the king.'   IB UKL-ANBEIM NBEIM KN LEMR OLA RMTh GLOD UATsLCh UNThN IAUA BID AMLK   יב וכל-הנבאים נבאים כן לאמר עלה רמת גלעד והצלח ונתן יהוה ביד המלך
13 The messenger that went to call Micaiah spoke to him, saying: 'Behold now, the words of the prophets declare good to the king with one mouth, let your word, I pray you, be like the word of one of them, and speak you good.'   IG UAMLEK EShR-ALK LQRE MIKIAU DBR ELIU LEMR ANA-NE DBRI ANBIEIM FA-EChD TUB EL-AMLK IAI-NE DBRIK (DBRK) KDBR EChD MAM UDBRTh TUB   יג והמלאך אשר-הלך לקרא מיכיהו דבר אליו לאמר הנה-נא דברי הנביאים פה-אחד טוב אל-המלך יהי-נא דבריך (דברך) כדבר אחד מהם ודברת טוב
14 Micaiah said: 'As IAUA lives, what IAUA says to me, that will I speak.'   ID UIEMR MIKIAU ChI-IAUA KI ETh-EShR IEMR IAUA ELI EThU EDBR   יד ויאמר מיכיהו חי-יהוה כי את-אשר יאמר יהוה אלי אתו אדבר
15 When he was come to the king, the king said to him: 'Micaiah, shall we go to Ramoth-gilead to battle, or shall we forbear?' He answered him: 'Go up, and prosper; and IAUA will deliver it into the hand of the king.'   TU UIBUE EL-AMLK UIEMR AMLK ELIU MIKIAU ANLK EL-RMTh GLOD LMLChMA EM-NChDL UIEMR ELIU OLA UATsLCh UNThN IAUA BID AMLK   טו ויבוא אל-המלך ויאמר המלך אליו מיכיהו הנלך אל-רמת גלעד למלחמה אם-נחדל ויאמר אליו עלה והצלח ונתן יהוה ביד המלך
16 The king said to him: 'How many times shall I adjure you that you speak to me nothing but the truth in the name of IAUA?'   TZ UIEMR ELIU AMLK OD-KMA FOMIM ENI MShBIOK EShR LE-ThDBR ELI RQ-EMTh BShM IAUA   טז ויאמר אליו המלך עד-כמה פעמים אני משביעך אשר לא-תדבר אלי רק-אמת בשם יהוה
17 He said: 'I saw all Israel scattered on the mountains, as sheep that have no shepherd; and IAUA said: These have no master; let them return every man to his house in peace.'   IZ UIEMR REIThI ETh-KL-IShREL NFTsIM EL-AARIM KTsEN EShR EIN-LAM ROA UIEMR IAUA LE-EDNIM LELA IShUBU EISh-LBIThU BShLUM   יז ויאמר ראיתי את-כל-ישראל נפצים אל-ההרים כצאן אשר אין-להם רעה ויאמר יהוה לא-אדנים לאלה ישובו איש-לביתו בשלום
18 The king of Israel said to Jehoshaphat: 'Did I not tell you that he would not prophesy good concerning me, but evil?'   ICh UIEMR MLK-IShREL EL-IAUShFT ALUE EMRThI ELIK LUE-IThNBE OLI TUB KI EM-RO   יח ויאמר מלך-ישראל אל-יהושפט הלוא אמרתי אליך לוא-יתנבא עלי טוב כי אם-רע
19 He said: 'Therefore hear you the word of IAUA. I saw IAUA sitting on His throne, and all the host of heaven standing by Him on His right hand and on his left.   IT UIEMR LKN ShMO DBR-IAUA REIThI ETh-IAUA IShB OL-KSEU UKL-TsBE AShMIM OMD OLIU MIMINU UMShMELU   יט ויאמר לכן שמע דבר-יהוה ראיתי את-יהוה ישב על-כסאו וכל-צבא השמים עמד עליו מימינו ומשמאלו
20 IAUA said: Who shall entice Ahab, that he may go up and fall at Ramoth-gilead. One said: On this manner; and another said: On that manner.   K UIEMR IAUA MI IFThA ETh-EChEB UIOL UIFL BRMTh GLOD UIEMR ZA BKA UZA EMR BKA   כ ויאמר יהוה מי יפתה את-אחאב ויעל ויפל ברמת גלעד ויאמר זה בכה וזה אמר בכה
21 There came forth the spirit, and stood before IAUA, and said: I will entice him.   KE UITsE ARUCh UIOMD LFNI IAUA UIEMR ENI EFThNU UIEMR IAUA ELIU BMA   כא ויצא הרוח ויעמד לפני יהוה ויאמר אני אפתנו ויאמר יהוה אליו במה
22 IAUA said to him: Wherewith? He said: I will go forth, and will be a lying spirit in the mouth of all his prophets. He said: You shall entice him, and shall prevail also; go forth, and do so.   KB UIEMR ETsE UAIIThI RUCh ShQR BFI KL-NBIEIU UIEMR ThFThA UGM-ThUKL TsE UOShA-KN   כב ויאמר אצא והייתי רוח שקר בפי כל-נביאיו ויאמר תפתה וגם-תוכל צא ועשה-כן
23 Now therefore, behold, IAUA has put a lying spirit in the mouth of all these your prophets; and IAUA has spoken evil concerning you.'   KG UOThA ANA NThN IAUA RUCh ShQR BFI KL-NBIEIK ELA UIAUA DBR OLIK ROA   כג ועתה הנה נתן יהוה רוח שקר בפי כל-נביאיך אלה ויהוה דבר עליך רעה
24 Then Zedekiah the son of Chenaanah came near, and smote Micaiah on the cheek, and said: 'Which way went the spirit of IAUA from me to speak to you?'   KD UIGSh TsDQIAU BN-KNONA UIKA ETh-MIKIAU OL-ALChI UIEMR EI-ZA OBR RUCh-IAUA METhI LDBR EUThK   כד ויגש צדקיהו בן-כנענה ויכה את-מיכיהו על-הלחי ויאמר אי-זה עבר רוח-יהוה מאתי לדבר אותך
25 Micaiah said: 'Behold, you shall see on that day, when you shall go into an inner chamber to hide yourself.'   KA UIEMR MIKIAU ANK REA BIUM AAUE EShR ThBE ChDR BChDR LAChBA   כה ויאמר מיכיהו הנך ראה ביום ההוא אשר תבא חדר בחדר להחבה
26 The king of Israel said: 'Take Micaiah, and carry him back to Amon the governor of the city, and to Joash the king's son;   KU UIEMR MLK IShREL QCh ETh-MIKIAU UAShIBAU EL-EMN ShR-AOIR UEL-IUESh BN-AMLK   כו ויאמר מלך ישראל קח את-מיכיהו והשיבהו אל-אמן שר-העיר ואל-יואש בן-המלך
27 and say: Thus says the king: Put this fellow in the prison, and feed him with scant bread and with scant water, until I come in peace.'   KZ UEMRTh KA EMR AMLK ShIMU ETh-ZA BITh AKLE UAEKLAU LChM LChTs UMIM LChTs OD BEI BShLUM   כז ואמרת כה אמר המלך שימו את-זה בית הכלא והאכלהו לחם לחץ ומים לחץ עד באי בשלום
28 Micaiah said: 'If you return at all in peace, IAUA has not spoken by me.' He said: 'Hear, you peoples, all of you.'   KCh UIEMR MIKIAU EM-ShUB ThShUB BShLUM LE-DBR IAUA BI UIEMR ShMOU OMIM KLM   כח ויאמר מיכיהו אם-שוב תשוב בשלום לא-דבר יהוה בי ויאמר שמעו עמים כלם
29 So the king of Israel and Jehoshaphat the king of Judah went up to Ramoth-gilead.   KT UIOL MLK-IShREL UIAUShFT MLK-IAUDA RMTh GLOD   כט ויעל מלך-ישראל ויהושפט מלך-יהודה רמת גלעד
30 The king of Israel said to Jehoshaphat: 'I will disguise myself, and go into the battle; but put you on your robes.' The king of Israel disguised himself, and went into the battle.   L UIEMR MLK IShREL EL-IAUShFT AThChFSh UBE BMLChMA UEThA LBSh BGDIK UIThChFSh MLK IShREL UIBUE BMLChMA   ל ויאמר מלך ישראל אל-יהושפט התחפש ובא במלחמה ואתה לבש בגדיך ויתחפש מלך ישראל ויבוא במלחמה
31 Now the king of Aram had commanded the thirty and two captains of his chariots, saying: 'Fight neither with small nor great, save only with the king of Israel.'   LE UMLK ERM TsUA ETh-ShRI ARKB EShR-LU ShLShIM UShNIM LEMR LE ThLChMU ETh-QTN UETh-GDUL KI EM-ETh-MLK IShREL LBDU   לא ומלך ארם צוה את-שרי הרכב אשר-לו שלשים ושנים לאמר לא תלחמו את-קטן ואת-גדול כי אם-את-מלך ישראל לבדו
32 It came to pass, when the captains of the chariots saw Jehoshaphat, that they said: 'Surely it is the king of Israel'; and they turned aside to fight against him; and Jehoshaphat cried out.   LB UIAI KREUTh ShRI ARKB ETh-IAUShFT UAMA EMRU EK MLK-IShREL AUE UISRU OLIU LALChM UIZOQ IAUShFT   לב ויהי כראות שרי הרכב את-יהושפט והמה אמרו אך מלך-ישראל הוא ויסרו עליו להלחם ויזעק יהושפט
33 It came to pass, when the captains of the chariots saw that it was not the king of Israel, that they turned back from pursuing him.   LG UIAI KREUTh ShRI ARKB KI-LE-MLK IShREL AUE UIShUBU MEChRIU   לג ויהי כראות שרי הרכב כי-לא-מלך ישראל הוא וישובו מאחריו
34 A certain man drew his bow at a venture, and smote the king of Israel between the lower armour and the breastplate; wherefore he said to the driver of his chariot: 'Turn your hand, and carry me out of the host; for I am sore wounded.'   LD UEISh MShK BQShTh LThMU UIKA ETh-MLK IShREL BIN ADBQIM UBIN AShRIN UIEMR LRKBU AFK IDK UAUTsIENI MN-AMChNA KI AChLIThI   לד ואיש משך בקשת לתמו ויכה את-מלך ישראל בין הדבקים ובין השרין ויאמר לרכבו הפך ידך והוציאני מן-המחנה כי החליתי
35 The battle increased that day; and the king was stayed up in his chariot against the Arameans, and died at even; and the blood ran out of the wound into the bottom of the chariot.   LA UThOLA AMLChMA BIUM AAUE UAMLK AIA MOMD BMRKBA NKCh ERM UIMTh BORB UITsQ DM-AMKA EL-ChIQ ARKB   לה ותעלה המלחמה ביום ההוא והמלך היה מעמד במרכבה נכח ארם וימת בערב ויצק דם-המכה אל-חיק הרכב
36 There went a cry throughout the host about the going down of the sun, saying: 'Every man to his city, and every man to his country.'   LU UIOBR ARNA BMChNA KBE AShMSh LEMR EISh EL-OIRU UEISh EL-ERTsU   לו ויעבר הרנה במחנה כבא השמש לאמר איש אל-עירו ואיש אל-ארצו
37 So the king died, and was brought to Samaria; and they buried the king in Samaria.   LZ UIMTh AMLK UIBUE ShMRUN UIQBRU ETh-AMLK BShMRUN   לז וימת המלך ויבוא שמרון ויקברו את-המלך בשמרון
38 They washed the chariot by the pool of Samaria; and the dogs licked up his blood; the harlots also washed themselves there; according to the word of IAUA which He spoke.   LCh UIShTF ETh-ARKB OL BRKTh ShMRUN UILQU AKLBIM ETh-DMU UAZNUTh RChTsU KDBR IAUA EShR DBR   לח וישטף את-הרכב על ברכת שמרון וילקו הכלבים את-דמו והזנות רחצו כדבר יהוה אשר דבר
39 Now the rest of the acts of Ahab, and all that he did, and the ivory house which he built, and all the cities that he built, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Israel?   LT UIThR DBRI EChEB UKL-EShR OShA UBITh AShN EShR BNA UKL-AORIM EShR BNA ALUE-AM KThUBIM OL-SFR DBRI AIMIM LMLKI IShREL   לט ויתר דברי אחאב וכל-אשר עשה ובית השן אשר בנה וכל-הערים אשר בנה הלוא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי ישראל
40 So Ahab slept with his fathers; and Ahaziah his son reigned in his stead.   M UIShKB EChEB OM-EBThIU UIMLK EChZIAU BNU ThChThIU   מ וישכב אחאב עם-אבתיו וימלך אחזיהו בנו תחתיו
41 Jehoshaphat the son of Asa began to reign over Judah in the fourth year of Ahab king of Israel.   ME UIAUShFT BN-ESE MLK OL-IAUDA BShNTh ERBO LEChEB MLK IShREL   מא ויהושפט בן-אסא מלך על-יהודה בשנת ארבע לאחאב מלך ישראל
42 Jehoshaphat was thirty and five years old when he began to reign; and he reigned twenty and five years in Jerusalem. His mother's name was Azubah the daughter of Shilhi.   MB IAUShFT BN-ShLShIM UChMSh ShNA BMLKU UOShRIM UChMSh ShNA MLK BIRUShLM UShM EMU OZUBA BTh-ShLChI   מב יהושפט בן-שלשים וחמש שנה במלכו ועשרים וחמש שנה מלך בירושלם ושם אמו עזובה בת-שלחי
43 He walked in all the way of Asa his father; he turned not aside from it, doing that which was right in the eyes of IAUA;   MG UILK BKL-DRK ESE EBIU LE-SR MMNU LOShUTh AIShR BOINI IAUA   מג וילך בכל-דרך אסא אביו לא-סר ממנו לעשות הישר בעיני יהוה
44 howbeit the high places were not taken away; the people still sacrificed and offered in the high places.   MD EK ABMUTh LE-SRU OUD AOM MZBChIM UMQTRIM BBMUTh   מד אך הבמות לא-סרו עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות
45 Jehoshaphat made peace with the king of Israel.   MA UIShLM IAUShFT OM-MLK IShREL   מה וישלם יהושפט עם-מלך ישראל
46 Now the rest of the acts of Jehoshaphat, and his might that he showed, and how he warred, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Judah?   MU UIThR DBRI IAUShFT UGBURThU EShR-OShA UEShR NLChM ALE-AM KThUBIM OL-SFR DBRI AIMIM LMLKI IAUDA   מו ויתר דברי יהושפט וגבורתו אשר-עשה ואשר נלחם הלא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי יהודה
47 The remnant of the sodomites that remained in the days of his father Asa, he put away out of the land.   MZ UIThR AQDSh EShR NShER BIMI ESE EBIU BOR MN-AERTs   מז ויתר הקדש אשר נשאר בימי אסא אביו בער מן-הארץ
48 There was no king in Edom: a deputy was king.   MCh UMLK EIN BEDUM NTsB MLK   מח ומלך אין באדום נצב מלך
49 Jehoshaphat made ships of Tarshish to go to Ophir for gold; but they went not; for the ships were broken at Ezion-geber.   MT IAUShFT OShR (OShA) ENIUTh ThRShISh LLKTh EFIRA LZAB ULE ALK KI-NShBRA (NShBRU) ENIUTh BOTsIUN GBR   מט יהושפט עשר (עשה) אניות תרשיש ללכת אפירה לזהב ולא הלך כי-נשברה (נשברו) אניות בעציון גבר
50 Then said Ahaziah the son of Ahab to Jehoshaphat: 'Let my servants go with your servants in the ships.' But Jehoshaphat would not.   N EZ EMR EChZIAU BN-EChEB EL-IAUShFT ILKU OBDI OM-OBDIK BENIUTh ULE EBA IAUShFT   נ אז אמר אחזיהו בן-אחאב אל-יהושפט ילכו עבדי עם-עבדיך באניות ולא אבה יהושפט
51 Jehoshaphat slept with his fathers, and was buried with his fathers in the city of David his father; and Jehoram his son reigned in his stead.   NE UIShKB IAUShFT OM-EBThIU UIQBR OM-EBThIU BOIR DUD EBIU UIMLK IAURM BNU ThChThIU   נא וישכב יהושפט עם-אבתיו ויקבר עם-אבתיו בעיר דוד אביו וימלך יהורם בנו תחתיו
52 Ahaziah the son of Ahab began to reign over Israel in Samaria in the seventeenth year of Jehoshaphat king of Judah, and he reigned two years over Israel.   NB EChZIAU BN-EChEB MLK OL-IShREL BShMRUN BShNTh ShBO OShRA LIAUShFT MLK IAUDA UIMLK OL-IShREL ShNThIM   נב אחזיהו בן-אחאב מלך על-ישראל בשמרון בשנת שבע עשרה ליהושפט מלך יהודה וימלך על-ישראל שנתים
53 He did that which was evil in the sight of IAUA, and walked in the way of his father, and in the way of his mother, and in the way of Jeroboam the son of Nebat, wherein he made Israel to sin.   NG UIOSh ARO BOINI IAUA UILK BDRK EBIU UBDRK EMU UBDRK IRBOM BN-NBT EShR AChTIE ETh-IShREL   נג ויעש הרע בעיני יהוה וילך בדרך אביו ובדרך אמו ובדרך ירבעם בן-נבט אשר החטיא את-ישראל
54 He served Baal, and worshipped him, and provoked IAUA, the God of Israel, according to all that his father had done.   ND UIOBD ETh-ABOL UIShThChUA LU UIKOS ETh-IAUA ELAI IShREL KKL EShR-OShA EBIU   נד ויעבד את-הבעל וישתחוה לו ויכעס את-יהוה אלהי ישראל ככל אשר-עשה אביו

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18