1Kings 9 - MLKIM - מלכים


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

God's Promise and Warning

1 It came to pass, when Solomon had finished the building of the house of IAUA, and the king's house, and all Solomon's delight which he was pleased to do,   E UIAI KKLUTh ShLMA LBNUTh ETh-BITh-IAUA UETh-BITh AMLK UETh KL-ChShQ ShLMA EShR ChFTs LOShUTh   א ויהי ככלות שלמה לבנות את-בית-יהוה ואת-בית המלך ואת כל-חשק שלמה אשר חפץ לעשות
2 that IAUA appeared to Solomon the second time, as He had appeared to him at Gibeon.   B UIRE IAUA EL-ShLMA ShNITh KEShR NREA ELIU BGBOUN   ב וירא יהוה אל-שלמה שנית כאשר נראה אליו בגבעון
3 IAUA said to him: 'I have heard your prayer and your supplication, that you have made before Me: I have hallowed this house, which you have built, to put My name there for ever; and Mine eyes and My heart shall be there perpetually.   G UIEMR IAUA ELIU ShMOThI ETh-ThFLThK UETh-ThChNThK EShR AThChNNThA LFNI AQDShThI ETh-ABITh AZA EShR BNThA LShUM-ShMI ShM OD-OULM UAIU OINI ULBI ShM KL-AIMIM   ג ויאמר יהוה אליו שמעתי את-תפלתך ואת-תחנתך אשר התחננתה לפני הקדשתי את-הבית הזה אשר בנתה לשום-שמי שם עד-עולם והיו עיני ולבי שם כל-הימים
4 As for you, if you will walk before Me, as David your father walked, in integrity of heart, and in uprightness, to do according to all that I have commanded you, and will keep My statutes and Mine ordinances;   D UEThA EM-ThLK LFNI KEShR ALK DUD EBIK BThM-LBB UBIShR LOShUTh KKL EShR TsUIThIK ChQI UMShFTI ThShMR   ד ואתה אם-תלך לפני כאשר הלך דוד אביך בתם-לבב ובישר לעשות ככל אשר צויתיך חקי ומשפטי תשמר
5 then I will establish the throne of your kingdom over Israel for ever; according as I promised to David your father, saying: There shall not fail you a man on the throne of Israel.   A UAQMThI ETh-KSE MMLKThK OL-IShREL LOLM KEShR DBRThI OL-DUD EBIK LEMR LE-IKRTh LK EISh MOL KSE IShREL   ה והקמתי את-כסא ממלכתך על-ישראל לעלם כאשר דברתי על-דוד אביך לאמר לא-יכרת לך איש מעל כסא ישראל
6 But if you shall turn away from following Me, you or your children, and not keep My commandments and My statutes which I have set before you, but shall go and serve other gods, and worship them;   U EM-ShUB ThShBUN EThM UBNIKM MEChRI ULE ThShMRU MTsUThI ChQThI EShR NThThI LFNIKM UALKThM UOBDThM ELAIM EChRIM UAShThChUIThM LAM   ו אם-שוב תשבון אתם ובניכם מאחרי ולא תשמרו מצותי חקתי אשר נתתי לפניכם והלכתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם
7 then will I cut off Israel out of the land which I have given them; and this house, which I have hallowed for My name, will I cast out of My sight; and Israel shall be a proverb and a by word among all peoples;   Z UAKRThI ETh-IShREL MOL FNI AEDMA EShR NThThI LAM UETh-ABITh EShR AQDShThI LShMI EShLCh MOL FNI UAIA IShREL LMShL ULShNINA BKL-AOMIM   ז והכרתי את-ישראל מעל פני האדמה אשר נתתי להם ואת-הבית אשר הקדשתי לשמי אשלח מעל פני והיה ישראל למשל ולשנינה בכל-העמים
8 and this house which is so high [shall become desolate], and every one that passes by it shall be astonished, and shall hiss; and when they shall say: Why has IAUA done thus to this land, and to this house?   Ch UABITh AZA IAIA OLIUN KL-OBR OLIU IShM UShRQ UEMRU OL-MA OShA IAUA KKA LERTs AZETh ULBITh AZA   ח והבית הזה יהיה עליון כל-עבר עליו ישם ושרק ואמרו על-מה עשה יהוה ככה לארץ הזאת ולבית הזה
9 they shall be answered: Because they forsook IAUA their God, who brought forth their fathers out of the land of Egypt, and laid hold on other gods, and worshipped them, and served them; therefore has IAUA brought all this evil on them.'   T UEMRU OL EShR OZBU ETh-IAUA ELAIAM EShR AUTsIE ETh-EBThM MERTs MTsRIM UIChZQU BELAIM EChRIM UIShThChU (UIShThChUU) LAM UIOBDM OL-KN ABIE IAUA OLIAM ETh KL-AROA AZETh   ט ואמרו על אשר עזבו את-יהוה אלהיהם אשר הוציא את-אבתם מארץ מצרים ויחזקו באלהים אחרים וישתחו (וישתחוו) להם ויעבדם על-כן הביא יהוה עליהם את כל-הרעה הזאת
10 It came to pass at the end of twenty years, wherein Solomon had built the two houses, the house of IAUA and the king's house--   I UIAI MQTsA OShRIM ShNA EShR-BNA ShLMA ETh-ShNI ABThIM ETh-BITh IAUA UETh-BITh AMLK   י ויהי מקצה עשרים שנה אשר-בנה שלמה את-שני הבתים את-בית יהוה ואת-בית המלך
11 now Hiram the king of Tyre had furnished Solomon with cedar-trees and cypress-trees, and with gold, according to all his desire--that then king Solomon gave Hiram twenty cities in the land of Galilee.   IE ChIRM MLK-TsR NShE ETh-ShLMA BOTsI ERZIM UBOTsI BRUShIM UBZAB LKL-ChFTsU EZ IThN AMLK ShLMA LChIRM OShRIM OIR BERTs AGLIL   יא חירם מלך-צר נשא את-שלמה בעצי ארזים ובעצי ברושים ובזהב לכל-חפצו אז יתן המלך שלמה לחירם עשרים עיר בארץ הגליל
12 Hiram came out from Tyre to see the cities which Solomon had given him: and they pleased him not.   IB UITsE ChIRM MTsR LREUTh ETh-AORIM EShR NThN-LU ShLMA ULE IShRU BOINIU   יב ויצא חירם מצר לראות את-הערים אשר נתן-לו שלמה ולא ישרו בעיניו
13 He said: 'What cities are these which you have given me, my brother?' They were called the land of Cabul, to this day.   IG UIEMR MA AORIM AELA EShR-NThThA LI EChI UIQRE LAM ERTs KBUL OD AIUM AZA   יג ויאמר מה הערים האלה אשר-נתתה לי אחי ויקרא להם ארץ כבול עד היום הזה
14 Hiram sent to the king sixscore talents of gold.   ID UIShLCh ChIRM LMLK MEA UOShRIM KKR ZAB   יד וישלח חירם למלך מאה ועשרים ככר זהב
15 This is the account of the levy which king Solomon raised; to build the house of IAUA, and his own house, and Millo, and the wall of Jerusalem, and Hazor, and Megiddo, and Gezer.   TU UZA DBR-AMS EShR-AOLA AMLK ShLMA LBNUTh ETh-BITh IAUA UETh-BIThU UETh-AMLUE UETh ChUMTh IRUShLM UETh-ChTsR UETh-MGDU UETh-GZR   טו וזה דבר-המס אשר-העלה המלך שלמה לבנות את-בית יהוה ואת-ביתו ואת-המלוא ואת חומת ירושלם ואת-חצר ואת-מגדו ואת-גזר
16 Pharaoh king of Egypt had gone up, and taken Gezer, and burnt it with fire, and slain the Canaanites that dwelt in the city, and given it for a portion to his daughter, Solomon's wife.   TZ FROA MLK-MTsRIM OLA UILKD ETh-GZR UIShRFA BESh UETh-AKNONI AIShB BOIR ARG UIThNA ShLChIM LBThU EShTh ShLMA   טז פרעה מלך-מצרים עלה וילכד את-גזר וישרפה באש ואת-הכנעני הישב בעיר הרג ויתנה שלחים לבתו אשת שלמה
17 Solomon built Gezer, and Beth-horon the nether,   IZ UIBN ShLMA ETh-GZR UETh-BITh ChRN ThChThUN   יז ויבן שלמה את-גזר ואת-בית חרן תחתון
18 and Baalath, and Tadmor in the wilderness, in the land,   ICh UETh-BOLTh UETh-ThMR (ThDMR) BMDBR BERTs   יח ואת-בעלת ואת-תמר (תדמר) במדבר בארץ
19 and all the store-cities that Solomon had, and the cities for his chariots, and the cities for his horsemen, and that which Solomon desired to build for his pleasure in Jerusalem, and in Lebanon, and in all the land of his dominion.   IT UETh KL-ORI AMSKNUTh EShR AIU LShLMA UETh ORI ARKB UETh ORI AFRShIM UETh ChShQ ShLMA EShR ChShQ LBNUTh BIRUShLM UBLBNUN UBKL ERTs MMShLThU   יט ואת כל-ערי המסכנות אשר היו לשלמה ואת ערי הרכב ואת ערי הפרשים ואת חשק שלמה אשר חשק לבנות בירושלם ובלבנון ובכל ארץ ממשלתו
20 All the people that were left of the Amorites, the Hittites, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites, who were not of the children of Israel;   K KL-AOM ANUThR MN-AEMRI AChThI AFRZI AChUI UAIBUSI EShR LE-MBNI IShREL AMA   כ כל-העם הנותר מן-האמרי החתי הפרזי החוי והיבוסי אשר לא-מבני ישראל המה
21 even their children that were left after them in the land, whom the children of Israel were not able utterly to destroy, of them did Solomon raise a levy of bondservants, to this day.   KE BNIAM EShR NThRU EChRIAM BERTs EShR LE-IKLU BNI IShREL LAChRIMM UIOLM ShLMA LMS-OBD OD AIUM AZA   כא בניהם אשר נתרו אחריהם בארץ אשר לא-יכלו בני ישראל להחרימם ויעלם שלמה למס-עבד עד היום הזה
22 But of the children of Israel did Solomon make no bondservants; but they were the men of war, and his servants, and his princes, and his captains, and rulers of his chariots and of his horsemen.   KB UMBNI IShREL LE-NThN ShLMA OBD KI-AM ENShI AMLChMA UOBDIU UShRIU UShLIShIU UShRI RKBU UFRShIU   כב ומבני ישראל לא-נתן שלמה עבד כי-הם אנשי המלחמה ועבדיו ושריו ושלישיו ושרי רכבו ופרשיו
23 These were the chief officers that were over Solomon's work, five hundred and fifty, who bore rule over the people that wrought in the work.   KG ELA ShRI ANTsBIM EShR OL-AMLEKA LShLMA ChMShIM UChMSh MEUTh ARDIM BOM AOShIM BMLEKA   כג אלה שרי הנצבים אשר על-המלאכה לשלמה חמשים וחמש מאות הרדים בעם העשים במלאכה
24 But Pharaoh's daughter came up out of the city of David to her house which [Solomon] had built for her; then did he build Millo.   KD EK BTh-FROA OLThA MOIR DUD EL-BIThA EShR BNA-LA EZ BNA ETh-AMLUE   כד אך בת-פרעה עלתה מעיר דוד אל-ביתה אשר בנה-לה אז בנה את-המלוא
25 Three times in a year did Solomon offer burnt-offerings and peace-offerings on the altar which he built to IAUA, offering thereby, on the altar that was before IAUA. So he finished the house.   KA UAOLA ShLMA ShLSh FOMIM BShNA OLUTh UShLMIM OL-AMZBCh EShR BNA LIAUA UAQTIR EThU EShR LFNI IAUA UShLM ETh-ABITh   כה והעלה שלמה שלש פעמים בשנה עלות ושלמים על-המזבח אשר בנה ליהוה והקטיר אתו אשר לפני יהוה ושלם את-הבית
26 King Solomon made a navy of ships in Ezion-geber, which is beside Eloth, on the shore of the Red Sea, in the land of Edom.   KU UENI OShA AMLK ShLMA BOTsIUN-GBR EShR ETh-ELUTh OL-ShFTh IM-SUF BERTs EDUM   כו ואני עשה המלך שלמה בעציון-גבר אשר את-אלות על-שפת ים-סוף בארץ אדום
27 Hiram sent in the navy his servants, shipmen that had knowledge of the sea, with the servants of Solomon.   KZ UIShLCh ChIRM BENI ETh-OBDIU ENShI ENIUTh IDOI AIM OM OBDI ShLMA   כז וישלח חירם באני את-עבדיו אנשי אניות ידעי הים עם עבדי שלמה
28 They came to Ophir, and fetched from there gold, four hundred and twenty talents, and brought it to king Solomon.   KCh UIBEU EUFIRA UIQChU MShM ZAB ERBO-MEUTh UOShRIM KKR UIBEU EL-AMLK ShLMA   כח ויבאו אופירה ויקחו משם זהב ארבע-מאות ועשרים ככר ויבאו אל-המלך שלמה

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18