1Kings 10 - MLKIM - מלכים


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

The Queen of Sheba

1 When the queen of Sheba heard of the fame of Solomon because of the name of IAUA, she came to prove him with hard questions.   E UMLKTh-ShBE ShMOTh ETh-ShMO ShLMA LShM IAUA UThBE LNSThU BChIDUTh   א ומלכת-שבא שמעת את-שמע שלמה לשם יהוה ותבא לנסתו בחידות
2 She came to Jerusalem with a very great train, with camels that bore spices and gold very much, and precious stones; and when she was come to Solomon, she spoke with him of all that was in her heart.   B UThBE IRUShLMA BChIL KBD MED GMLIM NShEIM BShMIM UZAB RB-MED UEBN IQRA UThBE EL-ShLMA UThDBR ELIU ETh KL-EShR AIA OM-LBBA   ב ותבא ירושלמה בחיל כבד מאד גמלים נשאים בשמים וזהב רב-מאד ואבן יקרה ותבא אל-שלמה ותדבר אליו את כל-אשר היה עם-לבבה
3 Solomon told her all her questions; there was not any thing hid from the king which he told her not.   G UIGD-LA ShLMA ETh-KL-DBRIA LE-AIA DBR NOLM MN-AMLK EShR LE AGID LA   ג ויגד-לה שלמה את-כל-דבריה לא-היה דבר נעלם מן-המלך אשר לא הגיד לה
4 When the queen of Sheba had seen all the wisdom of Solomon, and the house that he had built,   D UThRE MLKTh-ShBE ETh KL-ChKMTh ShLMA UABITh EShR BNA   ד ותרא מלכת-שבא את כל-חכמת שלמה והבית אשר בנה
5 and the food of his table, and the sitting of his servants, and the attendance of his ministers, and their apparel, and his cupbearers, and his burnt-offering which he offered in the house of IAUA, there was no more spirit in her.   A UMEKL ShLChNU UMUShB OBDIU UMOMD MShRThU UMLBShIAM UMShQIU UOLThU EShR IOLA BITh IAUA ULE-AIA BA OUD RUCh   ה ומאכל שלחנו ומושב עבדיו ומעמד משרתו ומלבשיהם ומשקיו ועלתו אשר יעלה בית יהוה ולא-היה בה עוד רוח
6 She said to the king: 'It was a true report that I heard in mine own land of your acts, and of your wisdom.   U UThEMR EL-AMLK EMTh AIA ADBR EShR ShMOThI BERTsI OL-DBRIK UOL-ChKMThK   ו ותאמר אל-המלך אמת היה הדבר אשר שמעתי בארצי על-דבריך ועל-חכמתך
7 Howbeit I believed not the words, until I came, and mine eyes had seen it; and, behold, the half was not told me; you have wisdom and prosperity exceeding the fame which I heard.   Z ULE-AEMNThI LDBRIM OD EShR-BEThI UThREINA OINI UANA LE-AGD-LI AChTsI AUSFTh ChKMA UTUB EL-AShMUOA EShR ShMOThI   ז ולא-האמנתי לדברים עד אשר-באתי ותראינה עיני והנה לא-הגד-לי החצי הוספת חכמה וטוב אל-השמועה אשר שמעתי
8 Happy are your men, happy are these your servants, that stand continually before you, and that hear your wisdom.   Ch EShRI ENShIK EShRI OBDIK ELA AOMDIM LFNIK ThMID AShMOIM ETh-ChKMThK   ח אשרי אנשיך אשרי עבדיך אלה העמדים לפניך תמיד השמעים את-חכמתך
9 Blessed be IAUA your God, who delighted in you, to set you on the throne of Israel; because IAUA loved Israel for ever, therefore made He you king, to do justice and righteousness.'   T IAI IAUA ELAIK BRUK EShR ChFTs BK LThThK OL-KSE IShREL BEABTh IAUA ETh-IShREL LOLM UIShIMK LMLK LOShUTh MShFT UTsDQA   ט יהי יהוה אלהיך ברוך אשר חפץ בך לתתך על-כסא ישראל באהבת יהוה את-ישראל לעלם וישימך למלך לעשות משפט וצדקה
10 She gave the king a hundred and twenty talents of gold, and of spices very great store, and precious stones; there came no more such abundance of spices as these which the queen of Sheba gave to king Solomon.   I UThThN LMLK MEA UOShRIM KKR ZAB UBShMIM ARBA MED UEBN IQRA LE BE KBShM AAUE OUD LRB EShR-NThNA MLKTh-ShBE LMLK ShLMA   י ותתן למלך מאה ועשרים ככר זהב ובשמים הרבה מאד ואבן יקרה לא בא כבשם ההוא עוד לרב אשר-נתנה מלכת-שבא למלך שלמה
11 The navy also of Hiram, that brought gold from Ophir, brought in from Ophir great plenty of sandal-wood and precious stones.   IE UGM ENI ChIRM EShR-NShE ZAB MEUFIR ABIE MEFIR OTsI ELMGIM ARBA MED UEBN IQRA   יא וגם אני חירם אשר-נשא זהב מאופיר הביא מאפיר עצי אלמגים הרבה מאד ואבן יקרה
12 The king made of the sandal-wood pillars for the house of IAUA, and for the king's house, harps also and psalteries for the singers; there came no such sandal-wood, nor was seen, to this day.   IB UIOSh AMLK ETh-OTsI AELMGIM MSOD LBITh-IAUA ULBITh AMLK UKNRUTh UNBLIM LShRIM LE BE-KN OTsI ELMGIM ULE NREA OD AIUM AZA   יב ויעש המלך את-עצי האלמגים מסעד לבית-יהוה ולבית המלך וכנרות ונבלים לשרים לא בא-כן עצי אלמגים ולא נראה עד היום הזה
13 King Solomon gave to the queen of Sheba all her desire, whatsoever she asked, beside that which Solomon gave her of his royal bounty. So she turned, and went to her own land, she and her servants.   IG UAMLK ShLMA NThN LMLKTh-ShBE ETh-KL-ChFTsA EShR ShELA MLBD EShR NThN-LA KID AMLK ShLMA UThFN UThLK LERTsA AIE UOBDIA   יג והמלך שלמה נתן למלכת-שבא את-כל-חפצה אשר שאלה מלבד אשר נתן-לה כיד המלך שלמה ותפן ותלך לארצה היא ועבדיה
14 Now the weight of gold that came to Solomon in one year was six hundred threescore and six talents of gold,   ID UIAI MShQL AZAB EShR-BE LShLMA BShNA EChTh ShSh MEUTh ShShIM UShSh KKR ZAB   יד ויהי משקל הזהב אשר-בא לשלמה בשנה אחת שש מאות ששים ושש ככר זהב
15 beside that which came of the merchants, and of the traffic of the traders, and of all the kings of the mingled people and of the governors of the country.   TU LBD MENShI AThRIM UMSChR ARKLIM UKL-MLKI AORB UFChUTh AERTs   טו לבד מאנשי התרים ומסחר הרכלים וכל-מלכי הערב ופחות הארץ
16 King Solomon made two hundred targets of beaten gold: six hundred shekels of gold went to one target.   TZ UIOSh AMLK ShLMA METhIM TsNA ZAB ShChUT ShSh-MEUTh ZAB IOLA OL-ATsNA AEChTh   טז ויעש המלך שלמה מאתים צנה זהב שחוט שש-מאות זהב יעלה על-הצנה האחת
17 He made three hundred shields of beaten gold: three pounds of gold went to one shield; and the king put them in the house of the forest of Lebanon.   IZ UShLSh-MEUTh MGNIM ZAB ShChUT ShLShTh MNIM ZAB IOLA OL-AMGN AEChTh UIThNM AMLK BITh IOR ALBNUN   יז ושלש-מאות מגנים זהב שחוט שלשת מנים זהב יעלה על-המגן האחת ויתנם המלך בית יער הלבנון
18 Moreover the king made a great throne of ivory, and overlaid it with the finest gold.   ICh UIOSh AMLK KSE-ShN GDUL UITsFAU ZAB MUFZ   יח ויעש המלך כסא-שן גדול ויצפהו זהב מופז
19 There were six steps to the throne, and the top of the throne was round behind; and there were arms on either side by the place of the seat, and two lions standing beside the arms.   IT ShSh MOLUTh LKSA URESh-OGL LKSA MEChRIU UIDTh MZA UMZA EL-MQUM AShBTh UShNIM ERIUTh OMDIM ETsL AIDUTh   יט שש מעלות לכסה וראש-עגל לכסה מאחריו וידת מזה ומזה אל-מקום השבת ושנים אריות עמדים אצל הידות
20 Twelve lions stood there on the one side and on the other on the six steps; there was not the like made in any kingdom.   K UShNIM OShR ERIIM OMDIM ShM OL-ShSh AMOLUTh MZA UMZA LE-NOShA KN LKL-MMLKUTh   כ ושנים עשר אריים עמדים שם על-שש המעלות מזה ומזה לא-נעשה כן לכל-ממלכות
21 All king Solomon's drinking-vessels were of gold, and all the vessels of the house of the forest of Lebanon were of pure gold; none were of silver; it was nothing accounted of in the days of Solomon.   KE UKL KLI MShQA AMLK ShLMA ZAB UKL KLI BITh-IOR ALBNUN ZAB SGUR EIN KSF LE NChShB BIMI ShLMA LMEUMA   כא וכל כלי משקה המלך שלמה זהב וכל כלי בית-יער הלבנון זהב סגור אין כסף לא נחשב בימי שלמה למאומה
22 For the king had at sea a navy of Tarshish with the navy of Hiram; once every three years came the navy of Tarshish, bringing gold, and silver, ivory, and apes, and peacocks.   KB KI ENI ThRShISh LMLK BIM OM ENI ChIRM EChTh LShLSh ShNIM ThBUE ENI ThRShISh NShETh ZAB UKSF ShNABIM UQFIM UThKIIM   כב כי אני תרשיש למלך בים עם אני חירם אחת לשלש שנים תבוא אני תרשיש נשאת זהב וכסף שנהבים וקפים ותכיים
23 So king Solomon exceeded all the kings of the earth in riches and in wisdom.   KG UIGDL AMLK ShLMA MKL MLKI AERTs LOShR ULChKMA   כג ויגדל המלך שלמה מכל מלכי הארץ לעשר ולחכמה
24 All the earth sought the presence of Solomon, to hear his wisdom, which God had put in his heart.   KD UKL-AERTs MBQShIM ETh-FNI ShLMA LShMO ETh-ChKMThU EShR-NThN ELAIM BLBU   כד וכל-הארץ מבקשים את-פני שלמה לשמע את-חכמתו אשר-נתן אלהים בלבו
25 They brought every man his present, vessels of silver, and vessels of gold, and raiment, and armour, and spices, horses, and mules, a rate year by year.   KA UAMA MBEIM EISh MNChThU KLI KSF UKLI ZAB UShLMUTh UNShQ UBShMIM SUSIM UFRDIM DBR-ShNA BShNA   כה והמה מבאים איש מנחתו כלי כסף וכלי זהב ושלמות ונשק ובשמים סוסים ופרדים דבר-שנה בשנה
26 Solomon gathered together chariots and horsemen; and he had a thousand and four hundred chariots, and twelve thousand horsemen, that he bestowed in the chariot cities, and with the king at Jerusalem.   KU UIESF ShLMA RKB UFRShIM UIAI-LU ELF UERBO-MEUTh RKB UShNIM-OShR ELF FRShIM UINChM BORI ARKB UOM-AMLK BIRUShLM   כו ויאסף שלמה רכב ופרשים ויהי-לו אלף וארבע-מאות רכב ושנים-עשר אלף פרשים וינחם בערי הרכב ועם-המלך בירושלם
27 The king made silver to be in Jerusalem as stones, and cedars made he to be as the sycamore-trees that are in the Lowland, for abundance.   KZ UIThN AMLK ETh-AKSF BIRUShLM KEBNIM UETh AERZIM NThN KShQMIM EShR-BShFLA LRB   כז ויתן המלך את-הכסף בירושלם כאבנים ואת הארזים נתן כשקמים אשר-בשפלה לרב
28 The horses which Solomon had were brought out of Egypt; also out of Keveh, the king's merchants buying them of the men of Keveh at a price.   KCh UMUTsE ASUSIM EShR LShLMA MMTsRIM UMQUA SChRI AMLK IQChU MQUA BMChIR   כח ומוצא הסוסים אשר לשלמה ממצרים ומקוה סחרי המלך יקחו מקוה במחיר
29 A chariot came up and went out of Egypt for six hundred shekels of silver, and a horse for a hundred and fifty; and so for all the kings of the Hittites, and for the kings of Aram, did they bring them out by their means.   KT UThOLA UThTsE MRKBA MMTsRIM BShSh MEUTh KSF USUS BChMShIM UMEA UKN LKL-MLKI AChThIM ULMLKI ERM BIDM ITsEU   כט ותעלה ותצא מרכבה ממצרים בשש מאות כסף וסוס בחמשים ומאה וכן לכל-מלכי החתים ולמלכי ארם בידם יצאו

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18