Joshua 11 - IAUShO - יהושע


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Northern Palestine Taken

1 It came to pass, when Jabin king of Hazor heard thereof, that he sent to Jobab king of Madon, and to the king of Shimron, and to the king of Achshaph,   E UIAI KShMO IBIN MLK-ChTsUR UIShLCh EL-IUBB MLK MDUN UEL-MLK ShMRUN UEL-MLK EKShF   א ויהי כשמע יבין מלך-חצור וישלח אל-יובב מלך מדון ואל-מלך שמרון ואל-מלך אכשף
2 and to the kings that were on the north, in the hill-country and in the Arabah south of Chinneroth, and in the Lowland, and in the regions of Dor on the west,   B UEL-AMLKIM EShR MTsFUN BAR UBORBA NGB KNRUTh UBShFLA UBNFUTh DUR MIM   ב ואל-המלכים אשר מצפון בהר ובערבה נגב כנרות ובשפלה ובנפות דור מים
3 to the Canaanite on the east and on the west, and the Amorite, and the Hittite, and the Perizzite, and the Jebusite in the hill-country, and the Hivite under Hermon in the land of Mizpah.   G AKNONI MMZRCh UMIM UAEMRI UAChThI UAFRZI UAIBUSI BAR UAChUI ThChTh ChRMUN BERTs AMTsFA   ג הכנעני ממזרח ומים והאמרי והחתי והפרזי והיבוסי בהר והחוי תחת חרמון בארץ המצפה
4 They went out, they and all their hosts with them, much people, even as the sand that is on the sea-shore in multitude, with horses and chariots very many.   D UITsEU AM UKL-MChNIAM OMM OM-RB KChUL EShR OL-ShFTh-AIM LRB USUS URKB RB-MED   ד ויצאו הם וכל-מחניהם עמם עם-רב כחול אשר על-שפת-הים לרב וסוס ורכב רב-מאד
5 All these kings met together, and they came and pitched together at the waters of Merom, to fight with Israel.   A UIUODU KL AMLKIM AELA UIBEU UIChNU IChDU EL-MI MRUM LALChM OM-IShREL   ה ויועדו כל המלכים האלה ויבאו ויחנו יחדו אל-מי מרום להלחם עם-ישראל
6 IAUA said to Joshua: 'Be not afraid because of them; for to-morrow at this time will I deliver them up all slain before Israel; you shall hough their horses, and burn their chariots with fire.'   U UIEMR IAUA EL-IAUShO EL-ThIRE MFNIAM KI-MChR KOTh AZETh ENKI NThN ETh-KLM ChLLIM LFNI IShREL ETh-SUSIAM ThOQR UETh-MRKBThIAM ThShRF BESh   ו ויאמר יהוה אל-יהושע אל-תירא מפניהם כי-מחר כעת הזאת אנכי נתן את-כלם חללים לפני ישראל את-סוסיהם תעקר ואת-מרכבתיהם תשרף באש
7 So Joshua came, and all the people of war with him, against them by the waters of Merom suddenly, and fell on them.   Z UIBE IAUShO UKL-OM AMLChMA OMU OLIAM OL-MI MRUM FThEM UIFLU BAM   ז ויבא יהושע וכל-עם המלחמה עמו עליהם על-מי מרום פתאם ויפלו בהם
8 IAUA delivered them into the hand of Israel, and they smote them, and chased them to great Zidon, and to Misrephoth-maim, and to the valley of Mizpeh eastward; and they smote them, until they left them none remaining.   Ch UIThNM IAUA BID-IShREL UIKUM UIRDFUM OD-TsIDUN RBA UOD MShRFUTh MIM UOD-BQOTh MTsFA MZRChA UIKM OD-BLThI AShEIR-LAM ShRID   ח ויתנם יהוה ביד-ישראל ויכום וירדפום עד-צידון רבה ועד משרפות מים ועד-בקעת מצפה מזרחה ויכם עד-בלתי השאיר-להם שריד
9 Joshua did to them as IAUA bade him; he houghed their horses, and burnt their chariots with fire.   T UIOSh LAM IAUShO KEShR EMR-LU IAUA ETh-SUSIAM OQR UETh-MRKBThIAM ShRF BESh   ט ויעש להם יהושע כאשר אמר-לו יהוה את-סוסיהם עקר ואת-מרכבתיהם שרף באש
10 Joshua turned back at that time, and took Hazor, and smote the king thereof with the sword: for Hazor beforetime was the head of all those kingdoms.   I UIShB IAUShO BOTh AAIE UILKD ETh-ChTsUR UETh-MLKA AKA BChRB KI-ChTsUR LFNIM AIE RESh KL-AMMLKUTh AELA   י וישב יהושע בעת ההיא וילכד את-חצור ואת-מלכה הכה בחרב כי-חצור לפנים היא ראש כל-הממלכות האלה
11 They smote all the souls that were therein with the edge of the sword, utterly destroying them; there was none left that breathed; and he burnt Hazor with fire.   IE UIKU ETh-KL-ANFSh EShR-BA LFI-ChRB AChRM LE NUThR KL-NShMA UETh-ChTsUR ShRF BESh   יא ויכו את-כל-הנפש אשר-בה לפי-חרב החרם לא נותר כל-נשמה ואת-חצור שרף באש
12 All the cities of those kings, and all the kings of them, did Joshua take, and he smote them with the edge of the sword, and utterly destroyed them; as Moses the servant of IAUA commanded.   IB UETh-KL-ORI AMLKIM-AELA UETh-KL-MLKIAM LKD IAUShO UIKM LFI-ChRB AChRIM EUThM KEShR TsUA MShA OBD IAUA   יב ואת-כל-ערי המלכים-האלה ואת-כל-מלכיהם לכד יהושע ויכם לפי-חרב החרים אותם כאשר צוה משה עבד יהוה
13 But as for the cities that stood on their mounds, Israel burned none of them, save Hazor only--that did Joshua burn.   IG RQ KL-AORIM AOMDUTh OL-ThLM LE ShRFM IShREL ZULThI ETh-ChTsUR LBDA ShRF IAUShO   יג רק כל-הערים העמדות על-תלם לא שרפם ישראל זולתי את-חצור לבדה שרף יהושע
14 All the spoil of these cities, and the cattle, the children of Israel took for a prey to themselves; but every man they smote with the edge of the sword, until they had destroyed them, neither left they any that breathed.   ID UKL ShLL AORIM AELA UABAMA BZZU LAM BNI IShREL RQ ETh-KL-AEDM AKU LFI-ChRB OD-AShMDM EUThM LE AShEIRU KL-NShMA   יד וכל שלל הערים האלה והבהמה בזזו להם בני ישראל רק את-כל-האדם הכו לפי-חרב עד-השמדם אותם לא השאירו כל-נשמה
15 As IAUA commanded Moses His servant, so did Moses command Joshua; and so did Joshua; he left nothing undone of all that IAUA commanded Moses.   TU KEShR TsUA IAUA ETh-MShA OBDU KN-TsUA MShA ETh-IAUShO UKN OShA IAUShO LE-ASIR DBR MKL EShR-TsUA IAUA ETh-MShA   טו כאשר צוה יהוה את-משה עבדו כן-צוה משה את-יהושע וכן עשה יהושע לא-הסיר דבר מכל אשר-צוה יהוה את-משה
16 So Joshua took all that land, the hill-country, and all the South, and all the land of Goshen, and the Lowland, and the Arabah, and the hill-country of Israel, and the Lowland of the same;   TZ UIQCh IAUShO ETh-KL-AERTs AZETh AAR UETh-KL-ANGB UETh KL-ERTs AGShN UETh-AShFLA UETh-AORBA UETh-AR IShREL UShFLThA   טז ויקח יהושע את-כל-הארץ הזאת ההר ואת-כל-הנגב ואת כל-ארץ הגשן ואת-השפלה ואת-הערבה ואת-הר ישראל ושפלתה
17 from the bare mountain, that goes up to Seir, even to Baal-gad in the valley of Lebanon under mount Hermon; and all their kings he took, and smote them, and put them to death.   IZ MN-AAR AChLQ AOULA ShOIR UOD-BOL GD BBQOTh ALBNUN ThChTh AR-ChRMUN UETh KL-MLKIAM LKD UIKM UIMIThM   יז מן-ההר החלק העולה שעיר ועד-בעל גד בבקעת הלבנון תחת הר-חרמון ואת כל-מלכיהם לכד ויכם וימיתם
18 Joshua made war a long time with all those kings.   ICh IMIM RBIM OShA IAUShO ETh-KL-AMLKIM AELA MLChMA   יח ימים רבים עשה יהושע את-כל-המלכים האלה מלחמה
19 There was not a city that made peace with the children of Israel, save the Hivites the inhabitants of Gibeon; they took all in battle.   IT LE-AIThA OIR EShR AShLIMA EL-BNI IShREL BLThI AChUI IShBI GBOUN ETh-AKL LQChU BMLChMA   יט לא-היתה עיר אשר השלימה אל-בני ישראל בלתי החוי ישבי גבעון את-הכל לקחו במלחמה
20 For it was of IAUA to harden their hearts, to come against Israel in battle, that they might be utterly destroyed, that they might have no favor, but that they might be destroyed, as IAUA commanded Moses.   K KI METh IAUA AIThA LChZQ ETh-LBM LQRETh AMLChMA ETh-IShREL LMON AChRIMM LBLThI AIUTh-LAM ThChNA KI LMON AShMIDM KEShR TsUA IAUA ETh-MShA   כ כי מאת יהוה היתה לחזק את-לבם לקראת המלחמה את-ישראל למען החרימם לבלתי היות-להם תחנה כי למען השמידם כאשר צוה יהוה את-משה
21 Joshua came at that time, and cut off the Anakim from the hill-country, from Hebron, from Debir, from Anab, and from all the hill-country of Judah, and from all the hill-country of Israel; Joshua utterly destroyed them with their cities.   KE UIBE IAUShO BOTh AAIE UIKRTh ETh-AONQIM MN-AAR MN-ChBRUN MN-DBR MN-ONB UMKL AR IAUDA UMKL AR IShREL OM-ORIAM AChRIMM IAUShO   כא ויבא יהושע בעת ההיא ויכרת את-הענקים מן-ההר מן-חברון מן-דבר מן-ענב ומכל הר יהודה ומכל הר ישראל עם-עריהם החרימם יהושע
22 There was none of the Anakim left in the land of the children of Israel; only in Gaza, in Gath, and in Ashdod, did some remain.   KB LE-NUThR ONQIM BERTs BNI IShREL RQ BOZA BGTh UBEShDUD NShERU   כב לא-נותר ענקים בארץ בני ישראל רק בעזה בגת ובאשדוד נשארו
23 So Joshua took the whole land, according to all that IAUA spoke to Moses; and Joshua gave it for an inheritance to Israel according to their divisions by their tribes. The land had rest from war.   KG UIQCh IAUShO ETh-KL-AERTs KKL EShR DBR IAUA EL-MShA UIThNA IAUShO LNChLA LIShREL KMChLQThM LShBTIAM UAERTs ShQTA MMLChMA   כג ויקח יהושע את-כל-הארץ ככל אשר דבר יהוה אל-משה ויתנה יהושע לנחלה לישראל כמחלקתם לשבטיהם והארץ שקטה ממלחמה

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18