Numbers 25 - BMDBR - במדבר


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

The Sin of Peor

1 Israel abode in Shittim, and the people began to commit harlotry with the daughters of Moab.   E UIShB IShREL BShTIM UIChL AOM LZNUTh EL-BNUTh MUEB   א וישב ישראל בשטים ויחל העם לזנות אל-בנות מואב
2 They called the people to the sacrifices of their gods; and the people did eat, and bowed down to their gods.   B UThQREN LOM LZBChI ELAIAN UIEKL AOM UIShThChUU LELAIAN   ב ותקראן לעם לזבחי אלהיהן ויאכל העם וישתחוו לאלהיהן
3 Israel joined himself to the Baal of Peor; and the anger of IAUA was kindled against Israel.   G UITsMD IShREL LBOL FOUR UIChR-EF IAUA BIShREL   ג ויצמד ישראל לבעל פעור ויחר-אף יהוה בישראל
4 IAUA said to Moses: 'Take all the chiefs of the people, and hang them up to IAUA in face of the sun, that the fierce anger of IAUA may turn away from Israel.'   D UIEMR IAUA EL-MShA QCh ETh-KL-REShI AOM UAUQO EUThM LIAUA NGD AShMSh UIShB ChRUN EF-IAUA MIShREL   ד ויאמר יהוה אל-משה קח את-כל-ראשי העם והוקע אותם ליהוה נגד השמש וישב חרון אף-יהוה מישראל
5 Moses said to the judges of Israel: 'Slay you every one his men that have joined themselves to the Baal of Peor.'   A UIEMR MShA EL-ShFTI IShREL ARGU EISh ENShIU ANTsMDIM LBOL FOUR   ה ויאמר משה אל-שפטי ישראל הרגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פעור
6 And, behold, one of the children of Israel came and brought to his brethren a Midianitish woman in the sight of Moses, and in the sight of all the congregation of the children of Israel, while they were weeping at the door of the tent of Holy Days.   U UANA EISh MBNI IShREL BE UIQRB EL-EChIU ETh-AMDINITh LOINI MShA ULOINI KL-ODTh BNI-IShREL UAMA BKIM FThCh EAL MUOD   ו והנה איש מבני ישראל בא ויקרב אל-אחיו את-המדינית לעיני משה ולעיני כל-עדת בני-ישראל והמה בכים פתח אהל מועד
7 When Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron the priest, saw it, he rose up from the middle of the congregation, and took a spear in his hand.   Z UIRE FINChS BN-ELOZR BN-EARN AKAN UIQM MThUK AODA UIQCh RMCh BIDU   ז וירא פינחס בן-אלעזר בן-אהרן הכהן ויקם מתוך העדה ויקח רמח בידו
8 He went after the man of Israel into the chamber, and thrust both of them through, the man of Israel, and the woman through her belly. So the plague was stayed from the children of Israel.   Ch UIBE EChR EISh-IShREL EL-AQBA UIDQR ETh-ShNIAM ETh EISh IShREL UETh-AEShA EL-QBThA UThOTsR AMGFA MOL BNI IShREL   ח ויבא אחר איש-ישראל אל-הקבה וידקר את-שניהם את איש ישראל ואת-האשה אל-קבתה ותעצר המגפה מעל בני ישראל
9 Those that died by the plague were twenty and four thousand.   T UIAIU AMThIM BMGFA ERBOA UOShRIM ELF   ט ויהיו המתים במגפה ארבעה ועשרים אלף
10 IAUA spoke to Moses, saying:   I UIDBR IAUA EL-MShA LEMR   י וידבר יהוה אל-משה לאמר
11 'Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron the priest, has turned My wrath away from the children of Israel, in that he was very jealous for My sake among them, so that I consumed not the children of Israel in My jealousy.   IE FINChS BN-ELOZR BN-EARN AKAN AShIB ETh-ChMThI MOL BNI-IShREL BQNEU ETh-QNEThI BThUKM ULE-KLIThI ETh-BNI-IShREL BQNEThI   יא פינחס בן-אלעזר בן-אהרן הכהן השיב את-חמתי מעל בני-ישראל בקנאו את-קנאתי בתוכם ולא-כליתי את-בני-ישראל בקנאתי
12 Wherefore say: Behold, I give to him My covenant of peace;   IB LKN EMR ANNI NThN LU ETh-BRIThI ShLUM   יב לכן אמר הנני נתן לו את-בריתי שלום
13 and it shall be to him, and to his seed after him, the covenant of an everlasting priesthood; because he was jealous for his God, and made atonement for the children of Israel.'   IG UAIThA LU ULZROU EChRIU BRITh KANTh OULM ThChTh EShR QNE LELAIU UIKFR OL-BNI IShREL   יג והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהנת עולם תחת אשר קנא לאלהיו ויכפר על-בני ישראל
14 Now the name of the man of Israel that was slain, who was slain with the Midianitish woman, was Zimri, the son of Salu, a prince of a fathers' house among the Simeonites.   ID UShM EISh IShREL AMKA EShR AKA ETh-AMDINITh ZMRI BN-SLUE NShIE BITh-EB LShMONI   יד ושם איש ישראל המכה אשר הכה את-המדינית זמרי בן-סלוא נשיא בית-אב לשמעני
15 The name of the Midianitish woman that was slain was Cozbi, the daughter of Zur; he was head of the people of a fathers' house in Midian.   TU UShM AEShA AMKA AMDINITh KZBI BTh-TsUR RESh EMUTh BITh-EB BMDIN AUE   טו ושם האשה המכה המדינית כזבי בת-צור ראש אמות בית-אב במדין הוא
16 IAUA spoke to Moses, saying:   TZ UIDBR IAUA EL-MShA LEMR   טז וידבר יהוה אל-משה לאמר
17 'Harass the Midianites, and smite them;   IZ TsRUR ETh-AMDINIM UAKIThM EUThM   יז צרור את-המדינים והכיתם אותם
18 for they harass you, by their wiles wherewith they have beguiled you in the matter of Peor, and in the matter of Cozbi, the daughter of the prince of Midian, their sister, who was slain on the day of the plague in the matter of Peor.'   ICh KI TsRRIM AM LKM BNKLIAM EShR-NKLU LKM OL-DBR-FOUR UOL-DBR KZBI BTh-NShIE MDIN EChThM AMKA BIUM-AMGFA OL-DBR-FOUR   יח כי צררים הם לכם בנכליהם אשר-נכלו לכם על-דבר-פעור ועל-דבר כזבי בת-נשיא מדין אחתם המכה ביום-המגפה על-דבר-פעור

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18