Numbers 11 - BMDBR - במדבר


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

The People Complain

1 The people were as murmurers, speaking evil in the ears of IAUA; and when IAUA heard it, His anger was kindled; and the fire of IAUA burnt among them, and devoured in the uttermost part of the camp.   E UIAI AOM KMThENNIM RO BEZNI IAUA UIShMO IAUA UIChR EFU UThBOR-BM ESh IAUA UThEKL BQTsA AMChNA   א ויהי העם כמתאננים רע באזני יהוה וישמע יהוה ויחר אפו ותבער-בם אש יהוה ותאכל בקצה המחנה
2 The people cried to Moses; and Moses prayed to IAUA, and the fire abated.   B UITsOQ AOM EL-MShA UIThFLL MShA EL-IAUA UThShQO AESh   ב ויצעק העם אל-משה ויתפלל משה אל-יהוה ותשקע האש
3 The name of that place was called Taberah, because the fire of IAUA burnt among them.   G UIQRE ShM-AMQUM AAUE ThBORA KI-BORA BM ESh IAUA   ג ויקרא שם-המקום ההוא תבערה כי-בערה בם אש יהוה
4 The mixed multitude that was among them fell a lusting; and the children of Israel also wept on their part, and said: 'Would that we were given flesh to eat!   D UAESFSF EShR BQRBU AThEUU ThEUA UIShBU UIBKU GM BNI IShREL UIEMRU MI IEKLNU BShR   ד והאספסף אשר בקרבו התאוו תאוה וישבו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו מי יאכלנו בשר
5 We remember the fish, which we were wont to eat in Egypt for nothing; the cucumbers, and the melons, and the leeks, and the onions, and the garlic;   A ZKRNU ETh-ADGA EShR-NEKL BMTsRIM ChNM ETh AQShEIM UETh AEBTChIM UETh-AChTsIR UETh-ABTsLIM UETh-AShUMIM   ה זכרנו את-הדגה אשר-נאכל במצרים חנם את הקשאים ואת האבטחים ואת-החציר ואת-הבצלים ואת-השומים
6 but now our soul is dried away; there is nothing at all; we have nothing save this manna to look to.'--   U UOThA NFShNU IBShA EIN KL BLThI EL-AMN OININU   ו ועתה נפשנו יבשה אין כל בלתי אל-המן עינינו
7 Now the manna was like coriander seed, and the appearance thereof as the appearance of bdellium.   Z UAMN KZRO-GD AUE UOINU KOIN ABDLCh   ז והמן כזרע-גד הוא ועינו כעין הבדלח
8 The people went about, and gathered it, and ground it in mills, or beat it in mortars, and seethed it in pots, and made cakes of it; and the taste of it was as the taste of a cake baked with oil.   Ch ShTU AOM ULQTU UTChNU BRChIM EU DKU BMDKA UBShLU BFRUR UOShU EThU OGUTh UAIA TOMU KTOM LShD AShMN   ח שטו העם ולקטו וטחנו ברחים או דכו במדכה ובשלו בפרור ועשו אתו עגות והיה טעמו כטעם לשד השמן
9 When the dew fell on the camp in the night, the manna fell on it.--   T UBRDTh ATL OL-AMChNA LILA IRD AMN OLIU   ט וברדת הטל על-המחנה לילה ירד המן עליו
10 Moses heard the people weeping, family by family, every man at the door of his tent; and the anger of IAUA was kindled greatly; and Moses was displeased.   I UIShMO MShA ETh-AOM BKA LMShFChThIU EISh LFThCh EALU UIChR-EF IAUA MED UBOINI MShA RO   י וישמע משה את-העם בכה למשפחתיו איש לפתח אהלו ויחר-אף יהוה מאד ובעיני משה רע
11 Moses said to IAUA: 'Wherefore have You dealt ill with Your servant? and wherefore have I not found favor in Your sight, that You lay the burden of all this people on me?   IE UIEMR MShA EL-IAUA LMA AROTh LOBDK ULMA LE-MTsThI ChN BOINIK LShUM ETh-MShE KL-AOM AZA OLI   יא ויאמר משה אל-יהוה למה הרעת לעבדך ולמה לא-מצתי חן בעיניך לשום את-משא כל-העם הזה עלי
12 Have I conceived all this people? have I brought them forth, that You should say to me: Carry them in your bosom, as a nursing-father carries the sucking child, to the land which You didst swear to their fathers?   IB AENKI ARIThI ETh KL-AOM AZA EM-ENKI ILDThIAU KI-ThEMR ELI ShEAU BChIQK KEShR IShE AEMN ETh-AINQ OL AEDMA EShR NShBOTh LEBThIU   יב האנכי הריתי את כל-העם הזה אם-אנכי ילדתיהו כי-תאמר אלי שאהו בחיקך כאשר ישא האמן את-הינק על האדמה אשר נשבעת לאבתיו
13 Whence should I have flesh to give to all this people? for they trouble me with their weeping, saying: Give us flesh, that we may eat.   IG MEIN LI BShR LThTh LKL-AOM AZA KI-IBKU OLI LEMR ThNA-LNU BShR UNEKLA   יג מאין לי בשר לתת לכל-העם הזה כי-יבכו עלי לאמר תנה-לנו בשר ונאכלה
14 I am not able to bear all this people myself alone, because it is too heavy for me.   ID LE-EUKL ENKI LBDI LShETh ETh-KL-AOM AZA KI KBD MMNI   יד לא-אוכל אנכי לבדי לשאת את-כל-העם הזה כי כבד ממני
15 If You deal thus with me, kill me, I pray You, out of hand, if I have found favor in Your sight; and let me not look on my wretchedness.'   TU UEM-KKA ETh-OShA LI ARGNI NE ARG EM-MTsEThI ChN BOINIK UEL-EREA BROThI   טו ואם-ככה את-עשה לי הרגני נא הרג אם-מצאתי חן בעיניך ואל-אראה ברעתי
16 IAUA said to Moses: 'Gather to Me seventy men of the elders of Israel, whom you know to be the elders of the people, and officers over them; and bring them to the tent of Holy Days, that they may stand there with you.   TZ UIEMR IAUA EL-MShA ESFA-LI ShBOIM EISh MZQNI IShREL EShR IDOTh KI-AM ZQNI AOM UShTRIU ULQChTh EThM EL-EAL MUOD UAThITsBU ShM OMK   טז ויאמר יהוה אל-משה אספה-לי שבעים איש מזקני ישראל אשר ידעת כי-הם זקני העם ושטריו ולקחת אתם אל-אהל מועד והתיצבו שם עמך
17 I will come down and speak with you there; and I will take of the spirit which is on you, and will put it on them; and they shall bear the burden of the people with you, that you bear it not yourself alone.   IZ UIRDThI UDBRThI OMK ShM UETsLThI MN-ARUCh EShR OLIK UShMThI OLIAM UNShEU EThK BMShE AOM ULE-ThShE EThA LBDK   יז וירדתי ודברתי עמך שם ואצלתי מן-הרוח אשר עליך ושמתי עליהם ונשאו אתך במשא העם ולא-תשא אתה לבדך
18 Say you to the people: Sanctify yourselves against to-morrow, and you shall eat flesh; for you have wept in the ears of IAUA, saying: Would that we were given flesh to eat! for it was well with us in Egypt; therefore IAUA will give you flesh, and you shall eat.   ICh UEL-AOM ThEMR AThQDShU LMChR UEKLThM BShR KI BKIThM BEZNI IAUA LEMR MI IEKLNU BShR KI-TUB LNU BMTsRIM UNThN IAUA LKM BShR UEKLThM   יח ואל-העם תאמר התקדשו למחר ואכלתם בשר כי בכיתם באזני יהוה לאמר מי יאכלנו בשר כי-טוב לנו במצרים ונתן יהוה לכם בשר ואכלתם
19 You shall not eat one day, nor two days, nor five days, neither ten days, nor twenty days;   IT LE IUM EChD ThEKLUN ULE IUMIM ULE ChMShA IMIM ULE OShRA IMIM ULE OShRIM IUM   יט לא יום אחד תאכלון ולא יומים ולא חמשה ימים ולא עשרה ימים ולא עשרים יום
20 but a whole month, until it come out at your nostrils, and it be loathsome to you; because that you have rejected IAUA who is among you, and have troubled Him with weeping, saying: Why, now, came we forth out of Egypt?'   K OD ChDSh IMIM OD EShR-ITsE MEFKM UAIA LKM LZRE ION KI-MESThM ETh-IAUA EShR BQRBKM UThBKU LFNIU LEMR LMA ZA ITsENU MMTsRIM   כ עד חדש ימים עד אשר-יצא מאפכם והיה לכם לזרא יען כי-מאסתם את-יהוה אשר בקרבכם ותבכו לפניו לאמר למה זה יצאנו ממצרים
21 Moses said: 'The people, among whom I am, are six hundred thousand men on foot; and yet You have said: I will give them flesh, that they may eat a whole month!   KE UIEMR MShA ShSh-MEUTh ELF RGLI AOM EShR ENKI BQRBU UEThA EMRTh BShR EThN LAM UEKLU ChDSh IMIM   כא ויאמר משה שש-מאות אלף רגלי העם אשר אנכי בקרבו ואתה אמרת בשר אתן להם ואכלו חדש ימים
22 If flocks and herds be slain for them, will they suffice them? or if all the fish of the sea be gathered together for them, will they suffice them?'   KB ATsEN UBQR IShChT LAM UMTsE LAM EM ETh-KL-DGI AIM IESF LAM UMTsE LAM   כב הצאן ובקר ישחט להם ומצא להם אם את-כל-דגי הים יאסף להם ומצא להם
23 IAUA said to Moses: 'Is IAUA's hand waxed short? now shall you see whether My word shall come to pass to you or not.'   KG UIEMR IAUA EL-MShA AID IAUA ThQTsR OThA ThREA AIQRK DBRI EM-LE   כג ויאמר יהוה אל-משה היד יהוה תקצר עתה תראה היקרך דברי אם-לא
24 Moses went out, and told the people the words of IAUA; and he gathered seventy men of the elders of the people, and set them round about the Tent.   KD UITsE MShA UIDBR EL-AOM ETh DBRI IAUA UIESF ShBOIM EISh MZQNI AOM UIOMD EThM SBIBTh AEAL   כד ויצא משה וידבר אל-העם את דברי יהוה ויאסף שבעים איש מזקני העם ויעמד אתם סביבת האהל
25 IAUA came down in the cloud, and spoke to him, and took of the spirit that was on him, and put it on the seventy elders; and it came to pass, that, when the spirit rested on them, they prophesied, but they did so no more.   KA UIRD IAUA BONN UIDBR ELIU UIETsL MN-ARUCh EShR OLIU UIThN OL-ShBOIM EISh AZQNIM UIAI KNUCh OLIAM ARUCh UIThNBEU ULE ISFU   כה וירד יהוה בענן וידבר אליו ויאצל מן-הרוח אשר עליו ויתן על-שבעים איש הזקנים ויהי כנוח עליהם הרוח ויתנבאו ולא יספו
26 But there remained two men in the camp, the name of the one was Eldad, and the name of the other Medad; and the spirit rested on them; and they were of them that were recorded, but had not gone out to the Tent; and they prophesied in the camp.   KU UIShERU ShNI-ENShIM BMChNA ShM AEChD ELDD UShM AShNI MIDD UThNCh OLAM ARUCh UAMA BKThBIM ULE ITsEU AEALA UIThNBEU BMChNA   כו וישארו שני-אנשים במחנה שם האחד אלדד ושם השני מידד ותנח עלהם הרוח והמה בכתבים ולא יצאו האהלה ויתנבאו במחנה
27 There ran a young man, and told Moses, and said: 'Eldad and Medad are prophesying in the camp.'   KZ UIRTs ANOR UIGD LMShA UIEMR ELDD UMIDD MThNBEIM BMChNA   כז וירץ הנער ויגד למשה ויאמר אלדד ומידד מתנבאים במחנה
28 Joshua the son of Nun, the minister of Moses from his youth up, answered and said: 'My lord Moses, shut them in.'   KCh UION IAUShO BN-NUN MShRTh MShA MBChRIU UIEMR EDNI MShA KLEM   כח ויען יהושע בן-נון משרת משה מבחריו ויאמר אדני משה כלאם
29 Moses said to him: 'Are you jealous for my sake? would that all IAUA's people were prophets, that IAUA would put His spirit on them!'   KT UIEMR LU MShA AMQNE EThA LI UMI IThN KL-OM IAUA NBIEIM KI-IThN IAUA ETh-RUChU OLIAM   כט ויאמר לו משה המקנא אתה לי ומי יתן כל-עם יהוה נביאים כי-יתן יהוה את-רוחו עליהם
30 Moses withdrew into the camp, he and the elders of Israel.   L UIESF MShA EL-AMChNA AUE UZQNI IShREL   ל ויאסף משה אל-המחנה הוא וזקני ישראל
31 There went forth a wind from IAUA, and brought across quails from the sea, and let them fall by the camp, about a day's journey on this side, and a day's journey on the other side, round about the camp, and about two cubits above the face of the earth.   LE URUCh NSO METh IAUA UIGZ ShLUIM MN-AIM UITSh OL-AMChNA KDRK IUM KA UKDRK IUM KA SBIBUTh AMChNA UKEMThIM OL-FNI AERTs   לא ורוח נסע מאת יהוה ויגז שלוים מן-הים ויטש על-המחנה כדרך יום כה וכדרך יום כה סביבות המחנה וכאמתים על-פני הארץ
32 The people rose up all that day, and all the night, and all the next day, and gathered the quails; he that gathered least gathered ten heaps; and they spread them all abroad for themselves round about the camp.   LB UIQM AOM KL-AIUM AAUE UKL-ALILA UKL IUM AMChRTh UIESFU ETh-AShLU AMMOIT ESF OShRA ChMRIM UIShTChU LAM ShTUCh SBIBUTh AMChNA   לב ויקם העם כל-היום ההוא וכל-הלילה וכל יום המחרת ויאספו את-השלו הממעיט אסף עשרה חמרים וישטחו להם שטוח סביבות המחנה
33 While the flesh was yet between their teeth, ere it was chewed, the anger of IAUA was kindled against the people, and IAUA smote the people with a very great plague.   LG ABShR OUDNU BIN ShNIAM TRM IKRTh UEF IAUA ChRA BOM UIK IAUA BOM MKA RBA MED   לג הבשר עודנו בין שניהם טרם יכרת ואף יהוה חרה בעם ויך יהוה בעם מכה רבה מאד
34 The name of that place was called Kibroth-hattaavah, because there they buried the people that lusted.   LD UIQRE ETh-ShM-AMQUM AAUE QBRUTh AThEUA KI-ShM QBRU ETh-AOM AMThEUIM   לד ויקרא את-שם-המקום ההוא קברות התאוה כי-שם קברו את-העם המתאוים
35 From Kibroth-hattaavah the people journeyed to Hazeroth; and they abode at Hazeroth.   LA MQBRUTh AThEUA NSOU AOM ChTsRUTh UIAIU BChTsRUTh   לה מקברות התאוה נסעו העם חצרות ויהיו בחצרות

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18