Malachi 3 - MLEKI - מלאכי


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3

The Purifier

1 Behold, I send My messenger, and he shall clear the way before Me; and the Lord, whom you seek, will suddenly come to His temple, and the messenger of the covenant, whom you delight in, behold, he comes, says IAUA of hosts.   E ANNI ShLCh MLEKI UFNA-DRK LFNI UFThEM IBUE EL-AIKLU AEDUN EShR-EThM MBQShIM UMLEK ABRITh EShR-EThM ChFTsIM ANA-BE EMR IAUA TsBEUTh   א הנני שלח מלאכי ופנה-דרך לפני ופתאם יבוא אל-היכלו האדון אשר-אתם מבקשים ומלאך הברית אשר-אתם חפצים הנה-בא אמר יהוה צבאות
2 But who may abide the day of his coming? Who shall stand when he appears? For he is like a refiner's fire, and like fullers' soap;   B UMI MKLKL ETh-IUM BUEU UMI AOMD BAREUThU KI-AUE KESh MTsRF UKBRITh MKBSIM   ב ומי מכלכל את-יום בואו ומי העמד בהראותו כי-הוא כאש מצרף וכברית מכבסים
3 He shall sit as a refiner and purifier of silver; and he shall purify the sons of Levi, and purge them as gold and silver; and there shall be they that shall offer to IAUA offerings in righteousness.   G UIShB MTsRF UMTAR KSF UTAR ETh-BNI-LUI UZQQ EThM KZAB UKKSF UAIU LIAUA MGIShI MNChA BTsDQA   ג וישב מצרף ומטהר כסף וטהר את-בני-לוי וזקק אתם כזהב וככסף והיו ליהוה מגישי מנחה בצדקה
4 Then shall the offering of Judah and Jerusalem be pleasant to IAUA, as in the days of old, and as in ancient years.   D UORBA LIAUA MNChTh IAUDA UIRUShLM KIMI OULM UKShNIM QDMNITh   ד וערבה ליהוה מנחת יהודה וירושלם כימי עולם וכשנים קדמנית
5 I will come near to you to judgment; and I will be a swift witness against the sorcerers, and against the adulterers, and against false swearers; and against those that oppress the hireling in his wages, the widow, and the fatherless, and that turn aside the stranger from his right, and fear not Me, says IAUA of hosts.   A UQRBThI ELIKM LMShFT UAIIThI OD MMAR BMKShFIM UBMNEFIM UBNShBOIM LShQR UBOShQI ShKR-ShKIR ELMNA UIThUM UMTI-GR ULE IREUNI EMR IAUA TsBEUTh   ה וקרבתי אליכם למשפט והייתי עד ממהר במכשפים ובמנאפים ובנשבעים לשקר ובעשקי שכר-שכיר אלמנה ויתום ומטי-גר ולא יראוני אמר יהוה צבאות
6 For I IAUA change not; and you, O sons of Jacob, are not consumed.   U KI ENI IAUA LE ShNIThI UEThM BNI-IOQB LE KLIThM   ו כי אני יהוה לא שניתי ואתם בני-יעקב לא כליתם
7 From the days of your fathers you have turned aside from Mine ordinances, and have not kept them. Return to Me, and I will return to you, says IAUA of hosts. But you say: 'Wherein shall we return?'   Z LMIMI EBThIKM SRThM MChQI ULE ShMRThM ShUBU ELI UEShUBA ELIKM EMR IAUA TsBEUTh UEMRThM BMA NShUB   ז למימי אבתיכם סרתם מחקי ולא שמרתם שובו אלי ואשובה אליכם אמר יהוה צבאות ואמרתם במה נשוב
8 Will a man rob God? Yet you rob Me. But you say: 'Wherein have we robbed You?' In tithes and heave-offerings.   Ch AIQBO EDM ELAIM KI EThM QBOIM EThI UEMRThM BMA QBONUK AMOShR UAThRUMA   ח היקבע אדם אלהים כי אתם קבעים אתי ואמרתם במה קבענוך המעשר והתרומה
9 You are cursed with the curse, yet you rob Me, even this whole nation.   T BMERA EThM NERIM UEThI EThM QBOIM AGUI KLU   ט במארה אתם נארים ואתי אתם קבעים הגוי כלו
10 Bring you the whole tithe into the store-house, that there may be food in My house, and try Me now herewith, says IAUA of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall be more than sufficiency.   I ABIEU ETh-KL-AMOShR EL-BITh AEUTsR UIAI TRF BBIThI UBChNUNI NE BZETh EMR IAUA TsBEUTh EM-LE EFThCh LKM ETh ERBUTh AShMIM UARIQThI LKM BRKA OD-BLI-DI   י הביאו את-כל-המעשר אל-בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר יהוה צבאות אם-לא אפתח לכם את ארבות השמים והריקתי לכם ברכה עד-בלי-די
11 I will rebuke the devourer for your good, and he shall not destroy the fruits of your land; neither shall your vine cast its fruit before the time in the field, says IAUA of hosts.   IE UGORThI LKM BEKL ULE-IShChTh LKM ETh-FRI AEDMA ULE-ThShKL LKM AGFN BShDA EMR IAUA TsBEUTh   יא וגערתי לכם באכל ולא-ישחת לכם את-פרי האדמה ולא-תשכל לכם הגפן בשדה אמר יהוה צבאות
12 All nations shall call you happy; for you shall be a delightsome land, says IAUA of hosts.   IB UEShRU EThKM KL-AGUIM KI-ThAIU EThM ERTs ChFTs EMR IAUA TsBEUTh   יב ואשרו אתכם כל-הגוים כי-תהיו אתם ארץ חפץ אמר יהוה צבאות
13 Your words have been all too strong against Me, says IAUA. Yet you say: 'Wherein have we spoken against you?'   IG ChZQU OLI DBRIKM EMR IAUA UEMRThM MA-NDBRNU OLIK   יג חזקו עלי דבריכם אמר יהוה ואמרתם מה-נדברנו עליך
14 You have said: 'It is vain to serve God; and what profit is it that we have kept His charge, and that we have walked mournfully because of IAUA of hosts?   ID EMRThM ShUE OBD ELAIM UMA-BTsO KI ShMRNU MShMRThU UKI ALKNU QDRNITh MFNI IAUA TsBEUTh   יד אמרתם שוא עבד אלהים ומה-בצע כי שמרנו משמרתו וכי הלכנו קדרנית מפני יהוה צבאות
15 Now we call the proud happy; yes, they that work wickedness are built up; yes, they try God, and are delivered.'   TU UOThA ENChNU MEShRIM ZDIM GM-NBNU OShI RShOA GM BChNU ELAIM UIMLTU   טו ועתה אנחנו מאשרים זדים גם-נבנו עשי רשעה גם בחנו אלהים וימלטו
16 Then they that feared IAUA spoke one with another; and IAUA hearkened, and heard, and a book of remembrance was written before Him, for them that feared IAUA, and that thought on His name.   TZ EZ NDBRU IREI IAUA EISh EL-ROAU UIQShB IAUA UIShMO UIKThB SFR ZKRUN LFNIU LIREI IAUA ULChShBI ShMU   טז אז נדברו יראי יהוה איש אל-רעהו ויקשב יהוה וישמע ויכתב ספר זכרון לפניו ליראי יהוה ולחשבי שמו
17 They shall be Mine, says IAUA of hosts, in the day that I do make, even Mine own treasure; and I will spare them, as a man spares his own son that serves him.   IZ UAIU LI EMR IAUA TsBEUTh LIUM EShR ENI OShA SGLA UChMLThI OLIAM KEShR IChML EISh OL-BNU AOBD EThU   יז והיו לי אמר יהוה צבאות ליום אשר אני עשה סגלה וחמלתי עליהם כאשר יחמל איש על-בנו העבד אתו
18 Then shall you again discern between the righteous and the wicked, between him that serves God and him that serves Him not.   ICh UShBThM UREIThM BIN TsDIQ LRShO BIN OBD ELAIM LEShR LE OBDU   יח ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עבד אלהים לאשר לא עבדו

The Third Elijah

19 Now listen! The day is coming that will burn like a furnace. All the proud and all that practice wickedness, will be stubble. The day that is coming will burn them up, says Commander IAUA. It will not leave a root or branch of them.   IT KI-ANA AIUM BE BOR KThNUR UAIU KL-ZDIM UKL-OShA RShOA QSh ULAT EThM AIUM ABE EMR IAUA TsBEUTh EShR LE-IOZB LAM ShRSh UONF   יט כי-הנה היום בא בער כתנור והיו כל-זדים וכל-עשה רשעה קש ולהט אתם היום הבא אמר יהוה צבאות אשר לא-יעזב להם שרש וענף
20 However, for you that fear My name, the great light of righteousness will stand up with healing in His wings. You will go out and leap for joy like calves released from the stall.   K UZRChA LKM IREI ShMI ShMSh TsDQA UMRFE BKNFIA UITsEThM UFShThM KOGLI MRBQ   כ וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק
21 You will trample the wicked because they will be ashes under the soles of your feet in the day that I will do this, says Commander IAUA.   KE UOSUThM RShOIM KI-IAIU EFR ThChTh KFUTh RGLIKM BIUM EShR ENI OShA EMR IAUA TsBEUTh   כא ועסותם רשעים כי-יהיו אפר תחת כפות רגליכם ביום אשר אני עשה אמר יהוה צבאות
22 Remember the Law of Moses, My servant, which I commanded to him at Horeb for all Israel, the statutes and judgments.   KB ZKRU ThURTh MShA OBDI EShR TsUIThI EUThU BChRB OL-KL-IShREL ChQIM UMShFTIM   כב זכרו תורת משה עבדי אשר צויתי אותו בחרב על-כל-ישראל חקים ומשפטים
23 Listen! I will send Elijah the prophet to you before the coming of the great and terrible day of IAUA.   KG ANA ENKI ShLCh LKM ETh ELIA ANBIE LFNI BUE IUM IAUA AGDUL UANURE   כג הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום יהוה הגדול והנורא
24 He will restore the heart of the fathers in the children, and return the heart of the children to that of their fathers. Then I will come and strike the land with total destruction.   KD UAShIB LB-EBUTh OL-BNIM ULB BNIM OL-EBUThM FN-EBUE UAKIThI ETh-AERTs ChRM   כד והשיב לב-אבות על-בנים ולב בנים על-אבותם פן-אבוא והכיתי את-הארץ חרם

Chapters: 1 2 3

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18