Isaiah 13 - IShOIAU - ישעיהו


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Prophecies about Babylon

1 The burden of Babylon, which Isaiah the son of Amoz did see.   E MShE BBL EShR ChZA IShOIAU BN-EMUTs   א משא בבל אשר חזה ישעיהו בן-אמוץ
2 Set you up an ensign on the high mountain, lift up the voice to them, wave the hand, that they may go into the gates of the nobles.   B OL AR-NShFA ShEU-NS ARIMU QUL LAM ANIFU ID UIBEU FThChI NDIBIM   ב על הר-נשפה שאו-נס הרימו קול להם הניפו יד ויבאו פתחי נדיבים
3 I have commanded My consecrated ones, yes, I have called My mighty ones for mine anger, even My proudly exulting ones.   G ENI TsUIThI LMQDShI GM QREThI GBURI LEFI OLIZI GEUThI   ג אני צויתי למקדשי גם קראתי גבורי לאפי עליזי גאותי
4 Hark, a tumult in the mountains, like as of a great people! Hark, the uproar of the kingdoms of the nations gathered together! IAUA of hosts gathers the host of the battle.   D QUL AMUN BARIM DMUTh OM-RB QUL ShEUN MMLKUTh GUIM NESFIM IAUA TsBEUTh MFQD TsBE MLChMA   ד קול המון בהרים דמות עם-רב קול שאון ממלכות גוים נאספים יהוה צבאות מפקד צבא מלחמה
5 They come from a far country, from the end of heaven, even IAUA, and the weapons of His indignation, to destroy the whole earth.   A BEIM MERTs MRChQ MQTsA AShMIM IAUA UKLI ZOMU LChBL KL-AERTs   ה באים מארץ מרחק מקצה השמים יהוה וכלי זעמו לחבל כל-הארץ
6 Howl you; for the day of IAUA is at hand; as destruction from the Almighty shall it come.   U AILILU KI QRUB IUM IAUA KShD MShDI IBUE   ו הילילו כי קרוב יום יהוה כשד משדי יבוא
7 Therefore shall all hands be slack, and every heart of man shall melt.   Z OL-KN KL-IDIM ThRFINA UKL-LBB ENUSh IMS   ז על-כן כל-ידים תרפינה וכל-לבב אנוש ימס
8 They shall be affrighted; pangs and throes shall take hold of them; they shall be in pain as a woman in travail; they shall look aghast one at another; their faces shall be faces of flame.   Ch UNBALU TsIRIM UChBLIM IEChZUN KIULDA IChILUN EISh EL-ROAU IThMAU FNI LABIM FNIAM   ח ונבהלו צירים וחבלים יאחזון כיולדה יחילון איש אל-רעהו יתמהו פני להבים פניהם
9 Behold, the day of IAUA comes, cruel, and full of wrath and fierce anger; to make the earth a desolation, and to destroy the sinners thereof out of it,   T ANA IUM-IAUA BE EKZRI UOBRA UChRUN EF LShUM AERTs LShMA UChTEIA IShMID MMNA   ט הנה יום-יהוה בא אכזרי ועברה וחרון אף לשום הארץ לשמה וחטאיה ישמיד ממנה
10 For the stars of heaven and the constellations thereof shall not give their light; the sun shall be darkened in his going forth, and the moon shall not cause her light to shine.   I KI-KUKBI AShMIM UKSILIAM LE IALU EURM ChShK AShMSh BTsEThU UIRCh LE-IGIA EURU   י כי-כוכבי השמים וכסיליהם לא יהלו אורם חשך השמש בצאתו וירח לא-יגיה אורו
11 I will visit on the world their evil, and on the wicked their iniquity; and I will cause the arrogancy of the proud to cease, and will lay low the haughtiness of the tyrants.   IE UFQDThI OL-ThBL ROA UOL-RShOIM OUNM UAShBThI GEUN ZDIM UGEUTh ORITsIM EShFIL   יא ופקדתי על-תבל רעה ועל-רשעים עונם והשבתי גאון זדים וגאות עריצים אשפיל
12 I will make man more rare than fine gold, even man than the pure gold of Ophir.   IB EUQIR ENUSh MFZ UEDM MKThM EUFIR   יב אוקיר אנוש מפז ואדם מכתם אופיר
13 Therefore I will make the heavens to tremble, and the earth shall be shaken out of her place, for the wrath of IAUA of hosts, and for the day of His fierce anger.   IG OL-KN ShMIM ERGIZ UThROSh AERTs MMQUMA BOBRTh IAUA TsBEUTh UBIUM ChRUN EFU   יג על-כן שמים ארגיז ותרעש הארץ ממקומה בעברת יהוה צבאות וביום חרון אפו
14 It shall come to pass, that as the chased gazelle, and as sheep that no man gathers, they shall turn every man to his own people, and shall flee every man to his own land.   ID UAIA KTsBI MDCh UKTsEN UEIN MQBTs EISh EL-OMU IFNU UEISh EL-ERTsU INUSU   יד והיה כצבי מדח וכצאן ואין מקבץ איש אל-עמו יפנו ואיש אל-ארצו ינוסו
15 Every one that is found shall be thrust through; and every one that is caught shall fall by the sword.   TU KL-ANMTsE IDQR UKL-ANSFA IFUL BChRB   טו כל-הנמצא ידקר וכל-הנספה יפול בחרב
16 Their babes also shall be dashed in pieces before their eyes; their houses shall be spoiled, and their wives ravished.   TZ UOLLIAM IRTShU LOINIAM IShSU BThIAM UNShIAM ThShGLNA (ThShKBNA)   טז ועלליהם ירטשו לעיניהם ישסו בתיהם ונשיהם תשגלנה (תשכבנה)
17 Behold, I will stir up the Medes against them, who shall not regard silver, and as for gold, they shall not delight in it.   IZ ANNI MOIR OLIAM ETh-MDI EShR-KSF LE IChShBU UZAB LE IChFTsU-BU   יז הנני מעיר עליהם את-מדי אשר-כסף לא יחשבו וזהב לא יחפצו-בו
18 Their bows shall dash the young men in pieces; and they shall have no pity on the fruit of the womb; their eye shall not spare children.   ICh UQShThUTh NORIM ThRTShNA UFRI-BTN LE IRChMU OL-BNIM LE-ThChUS OINM   יח וקשתות נערים תרטשנה ופרי-בטן לא ירחמו על-בנים לא-תחוס עינם
19 Babylon, the glory of kingdoms, the beauty of the Chaldeans' pride, shall be as when God overthrew Sodom and Gomorrah.   IT UAIThA BBL TsBI MMLKUTh ThFERTh GEUN KShDIM KMAFKTh ELAIM ETh-SDM UETh-OMRA   יט והיתה בבל צבי ממלכות תפארת גאון כשדים כמהפכת אלהים את-סדם ואת-עמרה
20 It shall never be inhabited, neither shall it be dwelt in from generation to generation; neither shall the Arabian pitch tent there; neither shall the shepherds make their fold there.   K LE-ThShB LNTsCh ULE ThShKN OD-DUR UDUR ULE-IAL ShM ORBI UROIM LE-IRBTsU ShM   כ לא-תשב לנצח ולא תשכן עד-דור ודור ולא-יהל שם ערבי ורעים לא-ירבצו שם
21 But wild-cats shall lie there; and their houses shall be full of ferrets; and ostriches shall dwell there, and satyrs shall dance there.   KE URBTsU-ShM TsIIM UMLEU BThIAM EChIM UShKNU ShM BNUTh IONA UShOIRIM IRQDU-ShM   כא ורבצו-שם ציים ומלאו בתיהם אחים ושכנו שם בנות יענה ושעירים ירקדו-שם
22 Jackals shall howl in their castles, and wild-dogs in the pleasant palaces; and her time is near to come, and her days shall not be prolonged.   KB UONA EIIM BELMNUThIU UThNIM BAIKLI ONG UQRUB LBUE OThA UIMIA LE IMShKU   כב וענה איים באלמנותיו ותנים בהיכלי ענג וקרוב לבוא עתה וימיה לא ימשכו

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18